Spolupráce s pacientskými organizacemi

Zájmem společnosti Roche je pomoci pacientům porozumět a pomoci jim zvládat jejich onemocnění a životní situace, včetně včasné rovnocenné dostupnosti potřebné léčby. Společnost Roche je schopna přispívat celou řadou zkušeností, odbornými studiemi a znalostmi, které pomáhají rozšířit aktivity pacientských organizací. Pacientské organizace naopak pomáhají společnosti Roche lépe porozumět tomu, jaké je to žít s konkrétním onemocněním.

Pro více informací o možnostech spolupráce s pacientskými organizacemi kontaktujte Moniku Poliakovou, [email protected].
 

Více o spolupráci s pacientskými organizacemi

Roche a sponzoring

Společnost Roche si je vědoma své společenské odpovědnosti a každoročně nemalými částkami podporuje neziskový sektor, nadace a spolky. Společnost Roche však nemůže vyhovět všem žádostem.  Z tohoto důvodu byla přijata jasná pravidla, kterými se společnost řídí a podporu směřuje především k pacientským organizacím, jež realizují projekty s přímým dopadem na pacienty, a to především ve smyslu edukace.
Společnost Roche je hrdá na tradici své spolupráce s pacientskými sdruženími, která je založena na bezúhonnosti, vede k podpoře nezávislosti, respektu, rovnosti, transparentnosti i oboustrannému prospěchu.

Charitativní projekty

Společnost Roche má dlouhou tradici finanční a materiální podpory četných charitativních a společenských projektů. Naše podpora směřuje především do chudých a málo rozvinutých oblastí světa, ale nezanedbáváme ani péči o vědecký výzkum, rozvoj mladých talentovaných vědců či podporu mladých umělců. Naši zaměstnanci se individuálně angažují i sami v charitativních uskupeních v jednotlivých zemích.

O našich projektech

Granty

 

Společnost Roche je biotechnologická společnost zaměřená na výzkum a vývoj nových léčebných možností. Za účelem pomoci pacientům a zlepšení zdravotní péče podporujeme široké spektrum projektů realizovaných zdravotnickými a pacientskými organizacemi v terapeutických oblastech, ve kterých naše společnost aktivně působí a které jsou zaměřené na:

  • vzdělávání odborné a laické veřejnosti v oblasti zdraví
  • zlepšování zdravotní péče
  • prevenci a včasnou diagnostiku onemocnění.

Upřednostňujeme projekty s celorepublikovým nebo širším regionálním přesahem a projekty, které využívají moderní a inovativní přístupy (digitální komunikace, interaktivní tréninkové programy, atd.).

V rámci grantového řízení klademe důraz na celospolečenskou odpovědnost a etické normy. Jednáme podle přísných interních postupů zajišťujících soulad s platnými právními předpisy a Etickým kodexem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Pečlivě vyhodnocujeme skutečnosti týkající se samotné organizace žádající o grant, zejména:

  • Důvěryhodnost a integritu
  • Transparentnost vedení a vlastnických vztahů
  • Soulad žádosti s účelem a cíli žadatele uvedenými v zakládajících dokumentech (stanovy apod.)
  • Kvalifikaci a schopnosti potřebné pro realizaci konkrétního projektu

V případě poskytnutí podpory zveřejníme její detaily (název příjemce, účel, formu a rozsah) na našich internetových stránkách.

Příjemce podpory bude smluvně zavázán prokázáním účelnosti vynaložených prostředků.

V případě, že žadatel získal podporu od společnosti Roche v předchozím období, nutným předpokladem pro schválení další žádosti je doložení účelnosti vynaložených prostředků předchozího grantu.

 

 

 

 

Způsob podání žádosti o grant

 

1. Vyplňte, prosím, tento formulář žádosti.

2. K žádosti je nutné připojit tyto doplňující informace:

a. Podrobný rozpočet vzor podrobného rozpočtu

b. Detailní program (pokud je předmětem žádosti podpora konkrétní akce)

c. Aktuální výpis z obchodního rejstříku, stanovy nebo zakladatelská dokumentace žadatele

d. Poslední výroční zpráva

Vyplněná žádost musí být opatřena podpisem a oficiálním razítkem organizace.

3. Scan vyplněné a podepsané žádosti zašlete na e-mail:

[email protected].

Upozornění: Podání žádosti nezakládá právní nárok na získání grantu.

4. Žádost posoudí v průběhu 30 dnů grantová komise společnosti Roche.

5. Společnost Roche následně seznámí žadatele o svém rozhodnutí, a to prostřednictvím emailu.

 

Kontakt

Žádosti o grant a veškeré dotazy týkající se grantů zasílejte na adresu [email protected].

Dokumenty

Formulář žádosti o grantovou podporu

Formulář rozpočtu

 

.