Spolupráce s pacientskými organizacemi

Zájmem společnosti Roche je pomoci pacientům porozumět a pomoci jim zvládat jejich onemocnění a životní situace, včetně včasné rovnocenné dostupnosti potřebné léčby. Společnost Roche je schopna přispívat celou řadou zkušeností, odbornými studiemi a znalostmi, které pomáhají rozšířit aktivity pacientských organizací. Pacientské organizace naopak pomáhají společnosti Roche lépe porozumět tomu, jaké je to žít s konkrétním onemocněním.

Pro více informací o možnostech spolupráce s pacientskými organizacemi kontaktujte Terezu Bačkorovou, [email protected].

Více o spolupráci s pacientskými organizacemi

Roche a sponzoring

Společnost Roche si je vědoma své společenské odpovědnosti a každoročně nemalými částkami podporuje neziskový sektor, nadace a spolky. Společnost Roche však nemůže vyhovět všem žádostem.  Z tohoto důvodu byla přijata jasná pravidla, kterými se společnost řídí a podporu směřuje především k pacientským organizacím, jež realizují projekty s přímým dopadem na pacienty, a to především ve smyslu edukace.
Společnost Roche je hrdá na tradici své spolupráce s pacientskými sdruženími, která je založena na bezúhonnosti, vede k podpoře nezávislosti, respektu, rovnosti, transparentnosti i oboustrannému prospěchu.

Charitativní projekty

Společnost Roche má dlouhou tradici finanční a materiální podpory četných charitativních a společenských projektů. Naše podpora směřuje především do chudých a málo rozvinutých oblastí světa, ale nezanedbáváme ani péči o vědecký výzkum, rozvoj mladých talentovaných vědců či podporu mladých umělců. Naši zaměstnanci se individuálně angažují i sami v charitativních uskupeních v jednotlivých zemích.

O našich projektech

Granty a dary na medicínské 
účely

Společnost Roche je biotechnologická společnost zaměřená na výzkum. Za účelem pomoci pacientům a zlepšení zdraví veřejnosti proto přispívá finančními i nefinančními prostředky zdravotnickým organizacím, nadačním fondům podporujícím medicínské aktivity a jiným zdravotnickým subjektům, aby tak podpořila zdravotní péči a výzkum.

Jak podat žádost a další informace o grantech/darech.

 

Granty a dary pro pacientské organizace

Naším cílem je partnerská spolupráce s těmi pacientskými organizacemi, se kterými nás spojuje stejný cíl, a tím je zlepšení vyhlídky pacientů a také těch, kteří o ně pečují. Možnou formou spolupráce je i podpora pacientských organizací formou finanční a nefinanční podpory, nejčastěji potom formou grantů. Ve výjimečných případech lze podpořit i nadační fondy podporující pacientské aktivity.

Nové! Výzva k podávání žádostí o grant/dar

Aktuálně vypisujeme výzvy k podávání žádostí o granty/dary na financování projektů pacientských organizací působících v těchto konkrétních terapeutických oblastech: onkologie (systémová léčba nádorů prsu, plic, trávicího traktu, vylučovacího traktu a pohlavního ústrojí), hemato-onkologie, hematologie (poruchy srážlivosti), neurologie (roztroušená skleróza, neuromuskulární onemocnění, Huntingtonova choroba), gastroenterologie (idiopatické střevní záněty) a pneumologie (intersticiální plicní fibróza).

Účely podpory:

  • podpora poskytování informací v oblastech zdravotnictví a medicínského práva
  • podpora poskytování informací zvyšujících povědomí o onemocnění
  • podpora profesionalizace pacientských organizací (například podpora vzdělávání zástupců pacientských organizací v oblastech zdravotnictví a práv pacientů, mentoring v oblastech fundraisingu, jednání se státní správou a třetími stranami atd.)
  • podpora aktivit, které mají prokazatelný pozitivní vliv na zdravotní stav pacienta a jsou standardní součástí léčebného plánu v dané terapeutické oblasti (například podpora rehabilitační péče pro pacienty s roztroušenou sklerózou)

Formulář žádosti o grantovou podporu

Formulář rozpočtu