Partnerství a Granty

Zájmem společnosti Roche je pomoci pacientům porozumět a pomoci jim zvládat jejich onemocnění a životní situace, včetně včasné rovnocenné dostupnosti potřebné léčby. Společnost Roche je schopna přispívat celou řadou zkušeností, odbornými studiemi a znalostmi, které pomáhají rozšířit aktivity pacientských organizací. Pacientské organizace naopak pomáhají společnosti Roche lépe porozumět tomu, jaké je to žít s konkrétním onemocněním.

Pro více informací o možnostech spolupráce s pacientskými organizacemi kontaktujte Moniku Poliakovou,

Společnost Roche si je vědoma své společenské odpovědnosti a každoročně nemalými částkami podporuje neziskový sektor, nadace a spolky. Společnost Roche však nemůže vyhovět všem žádostem. Z tohoto důvodu byla přijata jasná pravidla, kterými se společnost řídí a podporu směřuje především k pacientským organizacím, jež realizují projekty s přímým dopadem na pacienty, a to především ve smyslu edukace.

Společnost Roche je hrdá na tradici své spolupráce s pacientskými sdruženími, která je založena na bezúhonnosti, vede k podpoře nezávislosti, respektu, rovnosti, transparentnosti i oboustrannému prospěchu.

Společnost Roche má dlouhou tradici finanční a materiální podpory četných charitativních a společenských projektů. Naše podpora směřuje především do chudých a málo rozvinutých oblastí světa, ale nezanedbáváme ani péči o vědecký výzkum, rozvoj mladých talentovaných vědců či podporu mladých umělců. Naši zaměstnanci se individuálně angažují i sami v charitativních uskupeních v jednotlivých zemích.

Společnost Roche je biotechnologická společnost zaměřená na výzkum a vývoj nových léčebných možností. Za účelem pomoci pacientům a zlepšení zdravotní péče podporujeme široké spektrum projektů realizovaných zdravotnickými a pacientskými organizacemi v terapeutických oblastech, ve kterých naše společnost aktivně působí a které jsou zaměřené na:

 • vzdělávání odborné a laické veřejnosti v oblasti zdraví

 • zlepšování zdravotní péče

 • prevenci a včasnou diagnostiku onemocnění.

Upřednostňujeme projekty s celorepublikovým nebo širším regionálním přesahem a projekty, které využívají moderní a inovativní přístupy (digitální komunikace, interaktivní tréninkové programy, atd.).

V rámci grantového řízení klademe důraz na celospolečenskou odpovědnost a etické normy. Jednáme podle přísných interních postupů zajišťujících soulad s platnými právními předpisy a Etickým kodexem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Pečlivě vyhodnocujeme skutečnosti týkající se samotné organizace žádající o grant, zejména:

 • Důvěryhodnost a integritu

 • Transparentnost vedení a vlastnických vztahů

 • Soulad žádosti s účelem a cíli žadatele uvedenými v zakládajících dokumentech (stanovy apod.)

 • Kvalifikaci a schopnosti potřebné pro realizaci konkrétního projektu

V případě poskytnutí podpory zveřejníme její detaily (název příjemce, účel, formu a rozsah) na našich internetových stránkách.

Příjemce podpory bude smluvně zavázán prokázáním účelnosti vynaložených prostředků.

V případě, že žadatel získal podporu od společnosti Roche v předchozím období, nutným předpokladem pro schválení další žádosti je doložení účelnosti vynaložených prostředků předchozího grantu.

Aktuálně:

 • Vyplňte, prosím, tento 

 • K žádosti je nutné připojit tyto doplňující informace:

  • Podrobný rozpočet

  • Detailní program (pokud je předmětem žádosti podpora konkrétní akce)

  • Aktuální výpis z obchodního rejstříku, stanovy nebo zakladatelská dokumentace žadatele

  • Poslední výroční zpráva

 • Scan vyplněné a podepsané žádosti zašlete na e-mail:

Upozornění: Podání žádosti nezakládá právní nárok na získání grantu.

 • Žádost posoudí v průběhu 30 dnů grantová komise společnosti Roche.

 • Společnost Roche následně seznámí žadatele o svém rozhodnutí, a to prostřednictvím emailu.

Kontakt

Žádosti o grant a veškeré dotazy týkající se grantů zasílejte na adresu 

Více

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů