Na základě rozhodnutí vedení firmy Roche s.r.o. bylo požádáno o zrušení registrace léčivého přípravku Roferon-A 3 MIU v České republice. Rozhodnutí o zrušení registrace vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv nabylo právní moci dne 13. 11. 2020, tento léčivý přípravek již není nadále v ČR registrován a ani distribuován.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.