Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Roche s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202 („Roche“), tímto Vás informuje o způsobu a rozsahu zpracovávaní osobních údajů při návštěvě webové stránky www.roche.cz a webových stránek, na něž je odkazováno společností Roche („webové stránky“). Chtěli bychom Vás ujistit, že společnost Roche vynakládá veškeré úsilí, aby chránila soukromí všech návštěvníků těchto webových stránek provozovaných společností Roche.

Základní hodnotou, kterou ve společnosti Roche vyznáváme, je respektování práv jednotlivce. Z ní vycházíme ve styku s vámi, ať jste naším váženým zákazníkem, spolupracovníkem nebo obchodním partnerem/dodavatelem služeb.

Vaše osobní údaje shromažďujeme v následujících případech:

 • dodáváme Vám naše produkty či služby;

 • poskytujeme Vám na Vaši žádost podporu a pomoc;

 • plníme smluvní povinnosti;

 • plníme právní povinnosti;

 • poskytujeme informace o našich produktech a nadcházejících akcích;

 • zvyšujeme kvalitu a další rozvoj našich produktů, služeb a organizace.

S Vašimi osobními údaji se snažíme nakládat a zabezpečit je se stejnou ohleduplností a při zachovávání stejných zásad, jaké bychom uplatňovali vůči sobě samým. S Vašimi osobními údaji v žádném případě neobchodujeme. V některých případech, kdy při dodávkách našich produktů a služeb využíváme spolehlivých obchodních partnerů, potřebujeme Vaše osobní údaje těmto obchodním partnerům sdělit, přičemž zajistíme, aby s nimi tito obchodní partneři nakládali se stejnou ohleduplností a při zachování stejných zásad.

Prostřednictvím těchto podmínek zpracování osobních údajů bychom Vás rádi informovali o tom, jaké osobní údaje můžeme zpracovávat, proč tak činíme a jak zajišťujeme, aby byla respektována vaše práva a ochrana soukromí. Budeme rádi, pokud nás v případě jakýchkoli dotazů či připomínek budete kontaktovat na adrese

S Vašimi osobními údaji v žádném případě neobchodujeme se třetími stranami.

Abychom byli schopni poskytovat produkty a služby nejvyšší kvality, využíváme naší celosvětové organizace a globální sítě spolehlivých partnerů. Z tohoto důvodu můžeme v některých případech sdílet Vaše osobní údaje (nebo jejich vybranou část) v rámci koncernu Roche a poskytovat je také spolehlivým obchodním partnerům, se kterými spolupracujeme.

Typickými příklady sdílení osobních údajů jsou následující situace:

 • Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje v informačních systémech, které jsou vyvíjeny a dodávány našimi externími poskytovateli IT služeb, nebo jejichž hosting tito poskytovatelé zajišťují.

 • Pokud se účastníte některých z našich akcí, můžeme využívat externích subjektů při jejich organizování či zajištění vašeho ubytování v hotelu atd.

V těchto případech, kdy musíme sdílet Vaše osobní údaje s našimi obchodními partnery, zajišťujeme, aby s Vašimi osobními údaji bylo nakládáno se stejnou ohleduplností a při zachovávání stejných zásad, jaké uplatňujeme my sami.

Seznam příjemců osobních údajů společnosti Roche je dostupný a rádi Vám jej na požádání poskytneme na e-mailové adrese

Společnost Roche je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv či dalším orgánům veřejné moci.

Roche je globální společností působící celosvětově. Abychom byli schopni poskytovat produkty a služby nejvyšší kvality, využíváme naší celosvětové organizace a globální sítě společností koncernů Roche a spolehlivých obchodních partnerů. Z tohoto důvodu se v některých případech můžeme rozhodnout, že budeme Vaše osobní údaje (nebo jejich vybranou část) zpracovávat na území Evropské unie i mimo něj. Při tom vždy dodržujeme platné a účinné právní předpisy a zajišťujeme bezpečné nakládání s Vašimi osobními údaji. Předávání vašich údajů mimo Evropskou unii je prováděno především na základě standardních smluvních doložek EU nebo štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Našim cílem je zajištění stálé ochrany Vašich osobních údajů, a proto přijmeme veškerá přiměřená právní, technická a organizační opatření za účelem zajištění odpovídající ochrany osobních údajů, jež zpracováváme, proti manipulaci, ztrátě, zničení nebo neoprávněnému přístupu.

Svoje bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu s vývojem dostupných produktů a služeb v oblasti zabezpečení údajů.

Předávání Vašich údajů mimo Evropskou unii je prováděno zejména na základě standardních smluvních doložek EU nebo štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro:

 • splnění našich smluvních závazků vůči Vám

 • splnění účelu, pro nějž jsou údaje shromažďovány

 • splnění našich právních povinností.

Naše webové stránky využívají cookies. Pro více informací navštivte


Jaká jsou moje práva?

Chcete-li vědět, jestli společnost Roche zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup (bezplatně můžete podat žádost o výpis z registru, z něhož je zřejmé, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme).

V případě, že máte pocit, že o Vás společnost Roche zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění.

Společnost Roche provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

Nastane-li některá z níže uvedených okolností, máte právo na to, aby Vaše údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 • Pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo

 • pokud tak společnosti Roche ukládá zákonná povinnost.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Roche. V případě, že společnost Roche neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Můžete rovněž kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu). Toto právo je Vaším absolutním právem, proto pokud vznesete námitku, ukončíme další zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Vznášíte-li námitku, musíte podrobně uvést, vůči čemu námitku vznášíte a proč.

Naší povinností je pak prokázat existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, jejichž význam převyšuje zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo prokázat, že údaje zpracováváme pro účely určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Máte právo vznést požadavek na omezení zpracování svých údajů.

Zpracování může být omezeno zejména v následujících situacích:

 • Domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné a požádáte nás proto o jejich opravu. V takovém případě můžete vznést požadavek, aby zpracování Vašich osobních údajů bylo omezeno po dobu, kdy budeme ověřovat jejich přesnost.

 • Zpracování údajů je protiprávní, avšak vy odmítnete výmaz svých osobních údajů a požádáte nás, aby jejich použití bylo omezeno.

 • Potřebujete, aby na základě Vašich údajů bylo možné určit, vykonat či obhájit právní nároky, a to i tehdy, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme pro účely zpracování.

 • Vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a my musíme ověřit, zda oprávněné důvody správce nepřevažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

V případě, že chcete, aby společnost Roche Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, společnost Roche nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platnými předpisy, ohlaste nám prosím takové případy, jakmile to bude možné. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Případné dotazy Vám vždy rád zodpoví náš Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebo kontaktní osoba společnosti Roche.

Pro otázky týkající se zpracování osobních údajů divizí Pharma prosím pište na Roche s.r.o., Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, anebo e-mailem na

Pro otázky týkající se zpracování osobních údajů divizí Diabetes Care a Diagnostics, prosím pište na adresu Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, anebo e-mailem na

V případě realizace Vašich práv se můžete se svým požadavkem obrátit na kontaktní osobu společnosti Roche. Společnost Roche si v takovém případě vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit Vaši identitu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti FairData Professionals a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22565, IČ: 06149961.A. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme jako účastníkovi akce pořádané společností Roche?
Informace o zpracování osobních údajů účastníka eventuInformation on personal data processing of an attendee

B. Digi@Med Award

Přihlášením do soutěže Digi@Med Award, organizované společností Roche s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202, divize Pharma („Roche“), jste informován/a, že společnost Roche bude zpracovávat Vaše osobní údaje v za níže uvedeným účelem a níže uvedeného rozsahu:

Za účelem přihlášení Vašeho projektu budeme zpracovávat jste nám poskytnul/a tytonásledující údaje:, které budeme zpracovávat:

 • jméno a příjmení autora, popř. dalších osob;

 • e-mail na autora, popř. další osoby;

 • telefon autora, popřípadě dalších osob;

 • profily na LinkedIn, Instagramu apod.

 • případné další osobní údaje obsažené ve Vámi přihlašovaném projektu, které jste oprávněný/a dále zpřístupňovat třetím stranám.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely vyhodnocení soutěže Digi@Med Award.

Účastí v soutěži Digi@Med Award dáváte svolení s tím, aby společnost Roche v souvislosti s výhrou, a zejména jejím předáním bezplatně zachycovala, zobrazovala, rozmnožovala a rozšiřovala Vaši podobu, podobiznu, obrazové a zvukové záznamy nebo projevy Vaši osobní povahy, písemnosti, jméno a příjmení („Záznamy“) použité v soutěži Digi@Med Award, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Roche, a to po dobu konání Soutěže a dále nejméně po dobu deseti (10) let od konce doby konání Soutěže.

Soutěžící bere dále vědomí, že v souvislosti s výhrou budou Záznamy zpracovávány za účelem (i) propagace budoucích ročníků soutěže Digi@Med Award a (ii) poskytování informací o podobných soutěžích či projektech. 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu konání soutěže a tři roky poté pro případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

K Vašim údajům budou mít přístup zaměstnanci podílející se na organizaci soutěže; členové hodnotící komise a společnost BlueOceanSolutions s.r.o., se sídlem Na výšinách 899/10, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 246 58 642, která zastřešuje organizaci soutěže.

viz sekce "Jaká jsou moje práva?"C. Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení divizí Pharma
Ilustrativní obsah odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

D. Oznámení o ochraně osobních údajů pro farmakovigilanční informace, zodpovídání medicínských dotazů a reklamace produktů

Společnost F. Hoffmann-La Roche (dále jen „Roche“ nebo „my“) bere ochranu osobních údajů vážně a veškeré Vaše osobní údaje zpracovává v souladu s obecnou politikou společnosti Roche na ochranu osobních údajů a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), švýcarského spolkového zákona na ochranu osobních údajů a ostatních platných místních zákonů upravujících uchovávání, zpracovávání, přístupnost a předávání osobních údajů.

Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „oznámení“) je vysvětlit způsob, jakým Roche získává a zpracovává Vaše osobní údaje pro účely povinností souvisejících s farmakovigilanci. Dané oznámení se týká výhradně získávání a zpracovávání Vašich osobních údajů v souvislosti s dotazy týkajících se farmakovigilančních a medicínských informací. Zpracovávání jiných osobních údajů se řídí

Veškeré osobní údaje poskytnuté společnosti Roche, v souvislosti s nežádoucími anebo jinými účinky souvisejícími s farmakovigilanční povinností, budou použity výhradně pro tyto účely. Jedná se o informace, které jsou velice důležité pro zdraví veřejnosti a budou použity ke zjišťování, hodnocení, porozumění a prevenci nežádoucích účinků nebo jakéhokoliv jiného medicínského problému.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely na základě zákona (čl. 6(1)(c) GDPR). Dle zákona č.378/2007 Sb., o změnách zákona o léčivech a změnách dalších zákonů, Vaše osobní údaje mohou být předány orgánu státní správy, Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv za účelem splnění zákonné povinnosti. K jinému účelu Vaše osobní údaje použity nebudou.

Osobní údaje poskytnuté v souvislosti se zdravotnickým dotazem, budou zpracovávány pouze za účelem zodpovězení dotazu, následného řešení vzneseného dotazu a uchovávání v databá Medicínské Informace na základě oprávněného zájmu spočívajícího v zlepšování kvality produktů Roche. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Vaše osobní údaje mohou být předány orgánu státní správy, Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud to bude vyžadovat právní předpis.

Za účelem vyřešení reklamace našeho produktu, bude společnost ROCHE s.r.o., IČ: 49617052, se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13202 (dále jen „Roche“) zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, typ kontaktu, produkt, druh reklamace a historie komunikace). Vaše osobní údaje společnost Roche bude zpracovávat po dobu 5 let a nebude je sdílet se žádnou jinou společností. Anonymizovaná data ohledně reklamace budou sdílena s ostatními společnostmi Roche za účelem statistiky a zlepšení kvality produktů společnosti Roche. V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“) jste byl informován/a, že máte tato práva.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů závisí na kategorii subjektu a účelu zpracovatelské činnosti:

 • Farmakovigilance: Zpracováváme jméno a kontaktní údaje oznamovatele, v případě zdravotnického odborníka také druh kvalifikace (lékař, lékárník, zdravotní sestra, apod.). Můžeme zaznamenávat některé další osobní údaje související se zdravím a zdravotní anamnézou osoby, u které došlo k nežádoucí příhodě, jsou-li požadovány ke zpracování nežádoucí příhody pro farmakovigilanční účely.

 • Medicínské dotazy: Zpracováváme jméno, kontaktní údaje a kategorii tazatele.

Vámi poskytnuté osobní údaje Roche sdílí se společnostmi patřícími do koncernu Roche a spolupracujícími společnostmi, které se podílejí na provozu databáze Roche a plnění zákonných farmakovigilančních povinností.

Roche je povinna hlásit některé farmakovigilanční a produktové informace zdravotnickým orgánům na celém světě, některé z nich mají jinou úroveň zabezpečení osobních údajů než je v EU. Součástí hlášení jsou informace o incidentu, ale obsahují pouze omezené osobní údaje:

 • Pacienti: Poskytnuté informace včetně věku nebo dne / roku narození a pohlaví (poznámka: jméno pacienta se nikdy nepředává)

 • Oznamovatel: Poskytnuté informace, které mají orgánu státní správy umožnit další sledování prostřednictvím oznamovatele, včetně jména, druh kvalifikace u zdravotnických pracovníků, iniciál, adresy, emailové adresy, telefonního čísla

V případě, kdy Vaše osobní údaje budou předávány do zemí, které nezajišťují stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako EU, budou tyto údaje předávány na základě smluv obsahující standardní smluvní doložky EU podle rozhodnutí Evropské komise ze dne 27. prosince 2004 (2004/915/ES) a ze dne 5. února 2010 (K(2010) 593), které představují odpovídající a vhodný rámec k zajištění souladu s GDPR.

Vzhledem k důležitosti informací souvisejících s farmakovigilancí (hlášením nežádoucích účinků) na zdraví veřejnosti budou hlášení archivována nejméně 10 let po stažení přípravku z trhu v poslední zemi, kde je na trhu. Ostatní dotazy a zpracovávané osobní údaje budou uchovávány po dobu 10 let, která může, v případě nutnosti být prodloužena až na 15 let od přijetí dotazu.

Máte právo požadovat od Roche informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem. Také máte právo požádat o opravu, doplnění Vašich osobních údajů, aby vždy byly aktuální. Dále můžete požádat přenositelnost údajů, výmaz nebo omezení zpracování, pokud již neexistuje právní důvod zpracování. Upozorňujeme Vás na to, že společnost Roche z důvodu plnění si svých zákonných farmakovigilančních povinností nemusí Vaší žádosti o výmaz vyhovět.

Je-li základem pro zpracování údajů souhlas, máte také právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím ale byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

Požádáte-li nás o výmaz, pak ve Vašem zájmu můžeme Vaše jméno a emailovou adresu ve svých systémech označit poznámkou „Dále nekontaktovat“, abychom předešli opětovnému zadání Vašich údajů do našich systémů.

Máte-li dojem, že společnost nezpracovává Vaše osobní údaje v souladu s GDPR, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: [email protected], tel. +420 234 665 111.

Společnými správci Vašich údajů jsou společnost ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, a společnost F. Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Švýcarsko a ostatní společnosti v rámci skupiny Roche.

email:(„Roche“).

S veškerými dotazy a žádostmi týkajícími se těchto informací se obracejte na ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052 email:E. Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení divizí Diagnostics

Společnost ROCHE prostřednictvím své divize Diagnostics zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mail a další Vámi poskytnuté údaje a informace (např. odborné názory, postoje apod.) pro účely marketingu, mj. zasílání on-line časopisů, pozvánek na akce a novinek o produktech (i) na základě oprávněného zájmu, pokud  jste ve smluvním vztahu s ROCHE anebo (ii) s Vašim souhlasem vyjádřeným prostřednictvím příslušného zatrhávacího pole při odeslání webového formuláře.

ROCHE zpracovává Vaše údaje

 • po dobu, než vznesete námitku proti zpracování údajů za účelem přímého marketingu anebo (ii) odvoláte souhlas se zpracováním údajů;

 • v EU/EHP, příp. v zemích o kterých Evropská komise rozhodla, že zajišťují odpovídající úroveň ochrany jako je Švýcarsko nebo Velká Británie.

V souvislosti se zasíláním marketingových zpráv společnost ROCHE využívá cloudových služeb a služeb společností zajišťujících rozesílku. Aktuální seznam konkrétních příjemců Vám rádi poskytneme, pokud o něj požádáte na 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte příslušná práva: (i) odvolat souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu (ii) na přístup k Vašim osobním údajům, (iii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (vi) na přenositelnost údajů a právo (vii) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností proti zpracovávání Vašich osobních údajů.

Další podrobnosti o zpracování údajů poskytuje osoba odpovědná za zpracování údajů, e-mail: 

Vznést námitku anebo odvolat souhlas lze kdykoli na anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě, která je obchodním sdělením.F. Podmínky použití portálu navify© a navify© Marketplace

Poskytovatel Portálu. Pro účely těchto podmínek se „Roche“, „my“ nebo „nás“ rozumí: (i) ve vztahu k Portálu společnost Roche International AG; (ii) pro dodávky zboží a služeb společnost ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13202, Diagnostická divize, Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 („přidružená společnost Roche“), popř. ve spolupráci s jakoukoliv jinou společností ze skupiny Roche. Skupinu Roche tvoří společnosti, které jsou vlastněny nebo ovládány Roche International AG, nebo takové, které jsou vlastněny nebo ovládány nejvyšší mateřskou společností Roche International AG. Další informace o skupině Roche a přidružených společnostech Roche po celém světě naleznete na adrese:

Přijetí podmínek. Registrací na Portál souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“ nebo „Podmínky“), včetně dodatečných podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a/nebo jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu, včetně našichNabízíme mnoho služeb, nástrojů, produktů, softwaru a nabídek na Portálu („Služby“ nebo „Aplikace“), včetně a bez omezení veškerých informací, nástrojů a Služeb dostupných z této webové stránky pro vás („uživatel“, „vy“, „společnost“), jež jsou podmíněné vaším přijetím podmínek, zásad a oznámení uvedených přímo v těchto Podmínkách nebo na něž se v Podmínkách odkazuje. Přečtěte si prosím pečlivě tyto Podmínky před přístupem nebo použitím Portálu. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami.

Poskytovatel Portálu & Marketplace – popis a účel. Portál je digitální platforma, která poskytuje zákazníkům přístup a využití řady služeb, poznatků a doporučení na jednom místě, aby posílila laboratoře a efektivněji řídila každodenní rutinu v laboratoři. Portál nabízí kolekci specializovaných řešení podpory nazývaných Aplikace Roche („Aplikace Roche“). Každá Aplikace Roche je navržena tak, aby pomáhala s konkrétními úkoly. Příklad Aplikací Roche nabízených na Portálu:

 • eLabdoc

 • Požadavek podpory

 • Roche Diagnostics Academy

 • Objednávky

 • Simulátor obsluhy přístroje a další

Marketplace. V rámci Portálu je k dispozici nákupní portál Marketplace („Marketplace“). Hlavní princip Marketplace je jednoduchý – chceme uživatelům poskytnout způsob, jak nakupovat různé Aplikace Roche nebo Aplikace třetích stran („Aplikace třetích stran“). Děláme to tak, že nabízíme Marketplace, kde je každá Aplikace Roche nebo Aplikace třetích stran kontrolována odborníky, přičemž redakční tým pomáhá uživatelům objevovat nové Aplikace každý den. Marketplace je jedním z hlavních zdrojů, díky němuž můžete objevovat, kontrolovat, učit se a získávat Aplikace Roche nebo Aplikace třetích stran. Vlastníci aplikací třetích stran a partneři nabízejí Aplikace, které sami spravují, monitorují a stanovují cílové skupiny uživatelů. Marketplace také umožňuje inzerovat a poskytovat uživatelům včasný přístup k novým digitálním řešením nebo verzím pro podporu zkoumání a ověřování nových konceptů nebo verzí.

Registrace uživatele – přístup. Chcete-li získat přístup na Portál a používat jej, musíte se zaregistrovat k účtu Portálu („Účet“). Chcete-li dokončit registraci svého účtu, musíte nám poskytnout své celé jméno, korespondenční adresu, telefonní číslo, platnou e-mailovou adresu a veškeré další informace uvedené jako povinné. Portál může zamítnout vaši žádost o Účet nebo zrušit existující Účet z jakéhokoli důvodu podle našeho výhradního uvážení (například neaktivita Účtu nebo změna pozice uživatele). Regulace na Portálu vám umožňuje vstoupit na Marketplace bez nutnosti dalších dílčích přihlášení k jednotlivým Aplikacím (funkce jednotného přihlašování je povolena).

E-mailová adresa. Portál použije e-mailovou adresu, kterou uvedete při otevření Účtu nebo po její nejnovější aktualizaci, jako primární způsob komunikace s vámi („Primární e-mailová adresa“). Doporučujeme sledovat Primární e-mailovou adresu, kterou poskytnete Portálu, přičemž vaše Primární e-mailová adresa musí umožňovat odesílání i přijímání zpráv. Vaše e-mailová komunikace s Portálem může být ověřena pouze v případě, že pochází z vaší Primární e-mailové adresy. Je vaší odpovědností chránit vaše registrační údaje před neoprávněným přístupem třetích stran, nebo před jejich zneužitím či použitím podvodným způsobem. Společnost Roche má právo zablokovat váš Účet, pokud se domnívá, že používání z vaší strany představuje porušení zákona, zneužití nebo podvod.

Použití Portálu. Po dokončení registračního procesu na Portál vám Roche udělí odvolatelnou, nevýhradní, nepřenosnou a omezenou licenci k přístupu a používání Portálu výhradně pro vaše interní obchodní účely a striktně v souladu s těmito Podmínkami. Registrací souhlasíte s tím, že nebudete a nedovolíte ostatním: (i) licencovat, prodávat, pronajímat, postupovat, distribuovat, přenášet, hostovat, outsourcovat, zveřejňovat nebo jinak využívat Portál komerčně nebo jinak; (ii) používat Portál k jakémukoli jinému účelu, než je povoleno v této části Podmínek, nebo jinak v rozporu se zamýšleným použitím Portálu; (iii) upravovat, vytvářet odvozená díla, rozebírat, dešifrovat, zpětně kompilovat nebo zpětně analyzovat Portál zcela nebo zčásti; (iv) odstraňovat, měnit nebo zakrývat jakékoli oznámení o vlastnických právech (včetně jakéhokoli oznámení o autorských právech nebo ochranné známce) společnosti Roche nebo přidružených společností Roche, partnerů, dodavatelů nebo poskytovatelů licencí Portálu; nebo (v) používat Portál způsobem, který porušuje platné právní předpisy. Společnost Roche si výslovně vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení odebrat vám přístupová oprávnění k Portálu.

Aplikace třetích stran. Portál může zobrazovat, zahrnovat nebo zpřístupňovat Aplikace třetích stran včetně dat, informací, aplikací, marketingových materiálů jakéhokoli obsahu podporovaného Aplikacemi třetích stran a dalšími produkty, službami nebo odkazy na produkty, webové stránky nebo služby třetích stran. Portál vám může poskytnout přístup k aplikacím třetích stran. Portál nezaručuje ani nepodporuje Aplikace třetích stran ani žádný obsah poskytovaný Aplikacemi třetích stran (bez ohledu na to, zda jsou tyto položky označeny Portálem jako „podporované", „ověřené" aj.) a odmítá veškerou odpovědnost za tyto položky a jejich přístup k Portálu, včetně jejich úpravy, vymazání, zveřejnění nebo shromažďování vašich údajů. Aplikace třetích stran a odkazy na ně jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí a váš přístup a používání těchto Aplikací je zcela na vaše vlastní riziko a podléhá podmínkám těchto třetích stran. Jakékoli takové podmínky představují samostatnou dohodu výhradně mezi vámi a poskytovatelem aplikací třetích stran a Roche nebude stranou ani příjemcem podle těchto podmínek. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Roche nenese odpovědnost za žádné Aplikace třetích stran, včetně jejich přesnosti, úplnosti, včasnosti, platnosti, dodržování autorských práv, zákonnosti, slušnosti, kvality, jakož i obsahu nebo materiálů poskytovaných Aplikacemi třetích stran nebo jakéhokoli jiného jejich aspektu. SPOLEČNOST ROCHE NEPŘEBÍRÁ A NEBUDE MÍT ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ JINÉ OSOBĚ ČI SUBJEKTU ZA JAKÉKOLI APLIKACE TŘETÍCH STRAN.

Aplikace Roche. Každý uživatel je oprávněn používat Služby a Aplikace Roche na Portálu v souladu s těmito Podmínkami nebo se samostatnými podmínkami těchto Aplikací Roche. Veškerá práva, mimo jiné včetně všech práv duševního vlastnictví, k aplikacím, službám, upgradům, aktualizacím, úpravám, obsahu a veškeré související dokumentaci společnosti Roche zůstávají vždy výhradním vlastnictvím společnosti Roche nebo příslušného držitele práv. Uživatelé jsou výhradně odpovědní za veškeré používání Služeb a Aplikací Roche a jsou povinni používat Služby v souladu s platnými právními předpisy, pravidly a sankčními programy v oblasti ochrany osobních údajů a vývozu.

Aktualizace Portálu. Společnost Roche si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale upravit, pozastavit nebo přerušit služby Portálu nebo jakoukoli službu, ke které se připojuje, s upozorněním nebo bez upozornění a bez jakékoli odpovědnosti vůči vám. Veškeré takové změny jsou na výhradním uvážení společnosti Roche. Roche může čas od času poskytovat vylepšení nebo zdokonalení vlastností/funkcí Portálu, které mohou zahrnovat opravy, opravy chyb, aktualizace a další úpravy („Aktualizace“). Aktualizace mohou upravovat nebo odstraňovat určité vlastnosti a/nebo funkce Portálu. Souhlasíte s tím, že Roche nemá žádnou povinnost: (i) poskytovat jakékoli Aktualizace nebo (ii) vám nadále poskytovat či umožňovat jakékoli konkrétní vlastnosti a/nebo funkce Portálu. Dále souhlasíte s tím, že všechny Aktualizace budou považovány za nedílnou součást Portálu a budou podléhat těmto Podmínkám. Aktualizace mohou být prováděny prostřednictvím internetu nebo jiných prostředků připojení a mohou být provedeny bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů, zabezpečení dat a důvěrnost. Společnost Roche bere povinnost chránit vaše soukromí vážně a zavazuje se chránit důvěrnost vašich osobních a lékařských informací. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů, které vysvětlují, jak můžeme používat a zveřejňovat vaše osobní údaje. Současně, jako obchodní partner společnosti Roche, budete dostávat v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obchodní sdělení týkající se pozvánek na eventy, informace o zveřejnění zajímavých článků a další relevantní informace. Společnost Roche se bude snažit minimalizovat sdělení vám zasílaná. Své preference můžete kdykoliv změnitpopř. se ze zasílání obchodních sdělení zcela odhlásit

Analýza dat. Společnost Roche shromažďuje a uchovává určité neosobní údaje, aby pomohla zlepšit vlastní produkty a služby, jakož i pro interní výzkum nebo jiné obchodní účely („Účel Roche“). Tyto informace mohou neomezeně zahrnovat vaši zpětnou vazbu o vašem používání Portálu, agregovaná data, analýzy a neosobní údaje vyplývající z vašeho používání Portálu. Neosobní údaje shromážděné a použité pro Účely Roche vás osobně neidentifikují.

Duševní vlastnictví společnosti Roche. S výjimkou omezené licence a užívacích práv, která vám byla výslovně udělena podle těchto Podmínek, jsou veškeré nároky a práva k Portálu, včetně veškerých technologií, softwaru a obsahu, včetně vlastnických práv ke všem patentům, autorským právům, ochranným známkám, servisním značkám, obchodním úpravám, obchodním tajemstvím a dalším technologiím, včetně jakýchkoli odvozených hodnot spojených s výše uvedeným, výhradním vlastnictvím společnosti Roche a/nebo jejích přidružených společností. Jakákoli zpětná vazba, komentáře, nápady, vylepšení nebo návrhy („Návrhy“), které poskytnete společnosti Roche v souvislosti s Portálem, jsou výhradním vlastnictvím společnosti Roche. Společnost Roche může volně používat, kopírovat, upravovat, publikovat nebo dále šířit Návrhy pro jakýkoli účel a jakýmkoli způsobem, aniž by vám za to poskytla jakoukoliv kompenzaci nebo náhradu.

Autorská práva, ochranné známky a servisní značky. Není-li uvedeno jinak, veškerý obsah na Portálu, včetně textu, fotografií, grafiky, log, ikon tlačítek, obrázků, uměleckých děl, názvů, ochranných známek, servisních značek, formulářů, zvuku, videa, dotazníků a softwaru, je majetkem společnosti Roche, jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí a je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech a dalšími platnými zákony. Kompilace veškerého obsahu na Portálu je výhradním vlastnictvím společnosti Roche a je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech a dalšími platnými zákony. Není-li výslovně písemně schváleno společností Roche, je zakázáno jakékoli použití těchto materiálů nebo jakýchkoli materiálů přispívajících do Portálu jinými subjekty než Roche na jakýchkoli jiných webových stránkách nebo v síťovém počítačovém prostředí pro jakýkoli účel.

Žádné záruky. PORTÁL JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE A JAK JE K DISPOZICI. DIALOG POUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SPOLEČNOST ROCHE, JEJÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ SLUŽEB TŘETÍCH STRAN VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ ZÁRUKY TITULŮ, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI, INTEGRITY NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU, OBSAHU TŘETÍCH STRAN NEBO ZÁRUK, ŽE PORTÁL BUDE BEZ CHYB NEBO NERUŠENÝ. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ RADY ANI PÍSEMNÉ INFORMACE POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ ROCHE, JEJÍMI VEDOUCÍMI PRACOVNÍKY, ŘEDITELI, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, DODAVATELI NEBO POSKYTOVATELI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKU. SPOLEČNOST ROCHE NERUČÍ ZA VÝSLEDKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY A VY V SOUVISLOSTI S TÍM PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ RIZIKO A ODPOVĚDNOST. JSTE UPOZORNĚNI, UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY MOHOU BÝT VÁMI POSKYTNUTÉ INFORMACE PŘENÁŠENY PŘES INFRASTRUKTURU TŘETÍ STRANY. POKUD TO NEVYŽADUJÍ JINÉ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, SPOLEČNOST ROCHE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI TAKOVÝCHTO INFRASTRUKTUR TŘETÍCH STRAN.

Omezení odpovědnosti; odškodnění. Souhlasíte, že používání Portálu je dobrovolné a zcela na vašem uvážení a že jediným způsobem náhrady škody spojené s vaší nespokojeností s Portálem je ukončení používání Portálu.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST ROCHE A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ A DALŠÍ TŘETÍ STRANY ZAPOJENÉ DO POSKYTOVÁNÍ PORTÁLU A JEHO SLUŽEB NENESOU ODPOVĚDNOST ANI NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ TĚCH, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE ZRANĚNÍ OSOB, EMOCIONÁLNÍHO UTRPENÍ, NEOPRÁVNĚNÉ SMRTI, UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY V BUDOUCNU, ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) VYPLÝVAJÍCÍ Z PORTÁLU A SLUŽEB A PRODUKTŮ SOUVISEJÍCÍCH S PORTÁLEM, OBSAHEM NEBO INFORMACEMI OBSAŽENÝMI NA PORTÁLU, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, DELIKTU NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, NEBO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLO NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNO ČI NIKOLIV. TO ZAHRNUJE, ALE NENÍ OMEZENO NA ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z AKCÍ, KTERÉ JSTE VY NEBO JINÍ PODNIKLI V ZÁVISLOSTI NA INFORMACÍCH POSKYTNUTÝCH PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU, NA NESPRÁVNÉ SMĚROVÁNÍ NEBO ZACHYCENÍ INFORMACÍ, NEBO ÚMYSLNÉ ČI NEÚMYSLNÉ PORUŠENÍ, NEBO NA PŘÍSTUP, KE KTERÉMU DOŠLO, PROTOŽE JSTE UMOŽNILI OSTATNÍM PŘÍSTUP K VAŠEMU MOBILNÍMU ZAŘÍZENÍ ANEBO VAŠEMU ÚČTU.

Doba platnosti a ukončení. Tyto Podmínky zůstávají v platnosti, dokud je nevypovíte vy nebo společnost Roche. Společnost Roche může dle svého výhradního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu pozastavit nebo ukončit váš přístup  na Portál s předchozím upozorněním nebo bez něj. Tyto Podmínky budou okamžitě ukončeny bez předchozího upozornění ze strany společnosti Roche v případě, že nedodržíte jakékoli ustanovení těchto podmínek. Vaše používání Portálu může také podléhat dalším místním, státním, národním nebo mezinárodním předpisům. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na tyto Podmínky nevztahuje.

Kontaktní informace. Pokud máte problém s používáním Portálu, kontaktujte prosím technickou podporu Roche prostřednictvím odkazu dostupného na Portálu.G. Zásady zpracování osobních údajů zákazníků Coaguchek

Roche shromažďuje, uchovává i jinak zpracovává jako správce Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti, zejména pro následující účely:

 • Plnění smluvního vztahu; jednání o uzavření, plnění či změnu kupní smlouvy

 • Správa uživatelského účtů; registrace na webových stránkách

 • Plnění právních povinností; zejména povinnosti vyplývající z účetní a daňové legislativy

 • Zasílání obchodních sdělení; nabízení produktů a služeb Roche


Roche je oprávněno zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa (ulice, město, PSČ), e-mailová adresa, login a heslo dle jednotlivých účelů níže uvedených:

Roche zpracovává osobní údaje jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu, zejména pro zajištění distribuce a dodání objednaného zboží. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech zpracování osobních údajů pro marketingové účely. Roche je oprávněno zpracovávat osobní údaje také pro účely svých oprávněných zájmů, např. v případech uplatnění nároku na náhrady škody.

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům či jednotlivým zpracovatelům Roche, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Aktuální seznam příjemců osobních údajů Roche je dostupný na webových stránkách.

Roche je v zákonem stanovených případech oprávněno, resp. povinno, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Roche zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Roche povinno, jakožto správce osobních údajů, osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou byl ke zpracování udělen souhlas.

viz sekce "Jaká jsou moje práva?"

Při realizaci práv se obracejte písemně na adresu Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 nebo naRoche si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na

Roche je oprávněno Zásady ochrany osobních údajů jednostranně měnit nebo doplňovat.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 6. 2018.H. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení zákazníkům Accu-check

Společnost ROCHE s.r.o., divize Diabetes Care, se sídlem Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 („Správce“) , zpracovává Vámi sdělené osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní telefon anebo e-mail a předmět požadavku dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem vyřízení dotazu. Telefonický hovor se nenahrává. V případě zanechání zprávy na záznamníku, mimo pracovní dobu, záznam bude po vyslechnutí a vyřízení požadavku smazán.

Pro uplatnění práv subjektů popsaných výše, nás prosím kontaktujte na e-mailu

Celé znění souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení zákazníkům Accu-check


I. Zásady ochrany osobních údajů zákazníků Accu-check

Společnost ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202, divize Diabetes Care, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha („Roche“), tímto poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.  

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů v souvislosti s internetovým obchodem umístěným na(„webové stránky“). Osobní údaje jsou Roche, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 („Nařízení“). 

Roche shromažďuje, uchovává i jinak zpracovává osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti, zejména pro následující účely:

 • Plnění smluvního vztahu; jednání o uzavření, plnění či změnu kupní smlouvy

 • Správa uživatelského účtů; registrace na webových stránkách

 • Plnění právních povinností; zejména povinnosti vyplývající z účetní a daňové legislativy

 • Zasílání obchodních sdělení; nabízení produktů a služeb Roche

Roche je oprávněno zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa (ulice, město, PSČ), e-mailová adresa, login a heslo dle jednotlivých účelů níže uvedených:

Roche zpracovává osobní údaje jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu, zejména pro zajištění distribuce a dodání objednaného zboží. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech zpracování osobních údajů pro marketingové účely. Roche je oprávněno zpracovávat osobní údaje také pro účely svých oprávněných zájmů, např. v případech uplatnění nároku na náhrady škody.

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům či jednotlivým zpracovatelům Roche, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Aktuální seznam příjemců osobních údajů Roche je dostupný na webových stránkách.

Roche je v zákonem stanovených případech oprávněno, resp. povinno, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Roche zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Roche povinno, jakožto správce osobních údajů, osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou byl ke zpracování udělen souhlas.

viz sekce "Jaká jsou moje práva?"

Při realizaci práv se obracejte písemně na adresu Dukelských Hrdinů 12, 170 00 Praha nebo naRoche si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na.

Roche je oprávněno Zásady ochrany osobních údajů jednostranně měnit nebo doplňovat.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 6. 2018.J. Výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro zákazníky využívající servis inzulínových pump
Celé znění souhlasu

K. Informace o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání ve společnosti ROCHE s.r.o.

Společnost ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202 je správcem Vašich osobních údajů v souladu s obecným nařízením EU č. 2016/679 (GDPR). Tento dokument Vám poskytne informace o tom, jak a proč budou Vaše osobní údaje v rámci výběrového řízení použity a jak dlouho budou uchovávány.

Dodržujeme právní předpisy a zásady ochrany osobních údajů, což znamená, že Vaše osobní údaje budou:

 • používány legálně, korektně a transparentně,

 • shromažďovány pouze pro legitimní účely, které jsou popsány níže, a nebudou používány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný,

 • relevantní pro účely, popsány níže, a omezeny pouze na tyto účely,

 • přesné a v případě potřeby aktualizované,

 • uchovávány pouze tak dlouho, jak je nezbytně nutné pro účely, které jsme Vám sdělili,

 • uchovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení.

V souvislosti s Vaší žádostí o zaměstnání shromáždíme, uchováme a použijeme následující kategorie Vašich osobních údajů:

 • Informace, které nám poskytnete v životopisu a v průvodním dopise.

 • Informace, které zadáte do webového formuláře nebo zašlete emailem, např. jméno a příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, osobní e-mailová adresa, datum narození, údaje o předchozích zaměstnáních, kvalifikaci a vzdělání, dovednosti, zájmy, reference.

 • Jakékoli další informace, které nám poskytnete během přijímacího pohovoru nebo je získáme jiným legálním způsobem.

Vaše osobní údaje shromažďujeme z následujících zdrojů:

 • od Vás jako uchazeče o zaměstnání,

 • od personální agentury,

 • od subjektů poskytujících reference (např. předchozí zaměstnavatel),

 • z veřejně dostupných zdrojů (např. LinkedIn.com).

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem:

 • posouzení Vašich dovedností, kvalifikace a předpokladů pro danou pracovní pozici,

 • ověřování Vašich dosavadních pracovních zkušeností a referencí,

 • vzájemné komunikace ohledně výběrového řízení,

 • vedení interních záznamů o výběrových řízeních.

Pokud nám neposkytnete informace, jež jsou nezbytné pro posouzení Vaší žádosti o zaměstnání (jako např. o dosaženém vzdělání, kvalifikaci a dosavadní praxi), nebudeme moci Vaši žádost řádně zpracovat a nebude možné Vás do výběrového řízení na danou pozici zařadit.

Tyto osobní údaje budeme používat následujícím způsobem:

 • Informace o zdravotní způsobilosti k dané práci budeme používat k posouzení toho, zda jste zdravotně způsobilý k práci, popř. za jakých podmínek.

 • Informace o Vaší bezúhonnosti na vybrané pracovní pozice budeme používat k posouzení, zda neexistují na Vaší straně překážky pro výkon takové pracovní pozice (např. požadovaná vysoká úroveň integrity).

Vaše osobní údaje budeme za účelem zpracování Vaší žádosti o zaměstnání v naší společnosti sdílet pouze se smluvními správci/zpracovateli v oblasti poskytování personálních služeb a výhradně za účelem uvedeným výše. Tyto subjekty mají zavedena náležitá bezpečnostní opatření na ochranu Vašich osobních údajů.

Zavedli jsme vhodná bezpečnostní opatření k zamezení náhodné ztráty, užití, neoprávněného zpřístupnění, pozměnění či poskytnutí Vašich osobních údajů. Navíc poskytujeme přístup k Vašim osobním údajům pouze těm zaměstnancům, dalším třetím stranám, jež je nezbytně potřebují pro výkon své činnosti a zpracovávají Vaše osobní údaje pouze na základě našich pokynů a jsou vždy povinni zachovávat mlčenlivost a přijmout vhodná opatření k jejich zabezpečení.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu maximálně 3 měsíců od doby, kdy Vám oznámíme naše rozhodnutí o tom, zda jste ve výběrovém řízení uspěl/a či nikoliv (tím není dotčeno Vaše právo požádat o výmaz osobních údajů), a to z důvodu možnosti prokázání nediskriminačního chování a spravedlivého a transparentního průběhu výběrového řízení. Po uplynutí výše uvedené doby Vaše osobní údaje bezpečně zlikvidujeme v souladu s interními pravidly a příslušnými právními předpisy.

Pokud si budeme chtít uchovat Vaše osobní údaje pro případ, že by se v budoucnu objevila pracovní nabídka, na kterou byste byl/a vhodným kandidátem, požádáme Vás o udělení výslovného souhlasu s uchováním Vašich osobních údajů na 3 roky.

Vaše práva:

 • Požadovat přístup k Vašim osobním údajům. Jste oprávněn/a obdržet informace o tom, které Vaše osobní údaje zpracováváme, a ověřit si, zda je zpracováváme zákonným způsobem.

 • Požadovat opravu Vašich osobních údajů. Jste oprávněn/a požadovat opravu jakýchkoli neúplných či nesprávných osobních údajů, které zpracováváme.

 • Požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Jste oprávněn/a požadovat vymazání či odstranění osobních údajů, pokud neexistuje legitimní důvod k tomu, abychom Vaše osobní údaje nadále zpracovávali. Jste taktéž oprávněn/a požadovat vymazání či odstranění Vašich osobních údajů, pokud jste uplatnil/a své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže).

 • Vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme (či třetí strana) z legitimních důvodů a je-li tato námitka na Vaší straně odůvodněná zvláštností situace.

 • Požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Jste oprávněn/a požádat nás o pozastavení zpracování Vašich osobních údajů, například pokud požadujete, abychom zajistili jejich přesnost či určili důvod pro jejich zpracovávání.

 • Na přenositelnost Vašich osobních údajů další straně. Jste oprávněn/a požádat nás o předání Vašich osobních údajů, které zpracováváme s Vaším souhlasem, třetí straně.

 • Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platnými předpisy, ohlaste nám, prosím, takové případy, jakmile to bude možné. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud jste udělil/a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem nabízení obdobných pracovních příležitostí ve společnosti ROCHE s.r.o., máte právo tento souhlas se zpracováním pro tyto účely kdykoli odvolat. Pokud chcete Váš souhlas odvolat, kontaktujte písemně emailPoté, co obdržíme odvolání Vašeho souhlasu, nebudeme se Vaší žádostí o zaměstnání nadále zabývat a Vaše osobní údaje bezpečně zlikvidujeme v souladu s našimi interními pravidly a právními předpisy.

Na dodržování těchto informací o ochraně osobních údajů dohlíží pověřenec pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto informací o ochraně osobních údajů či ohledně toho, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím emailuanebo na telefonu 255000376.L. DocuSign: Informace o zpracování osobních údajů

Společnostposkytuje společnosti ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 49617052 produkty a služby pro správu digitálních transakcí a související produkty a služby pro ověřování totožnosti k usnadnění přípravy, podepisování, jednání a správy smluv a dalších dokumentů („Služby“). Služby zahrnují zpracování osobních údajů jednotlivců, jako jsou správci účtů a další koncoví uživatelé Služeb, včetně osob zapojených do podepisování dokumentů. DocuSign zpracovává takové osobní údaje ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) („GDPR“) jako zpracovatel jménem společnosti ROCHE s.r.o. (“Správce“), která je ve smyslu GDPR správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci nástroje DocuSign.

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění elektronického podepisování, jednání a správy dokumentů, správa digitálních transakcí a související produkty a služby pro ověřování totožnosti.

Identifikátory: jméno, e-mailová adresa, elektronický podpis.

Kategorie osobních údajů, které nástroje shromažďují na pozadí Služeb (automaticky nebo s Vaším souhlasem): IP adresa; Přesné geolokační informace, ke kterým povolíte přístup (obvykle z Vašeho mobilního zařízení); Jedinečné identifikátory zařízení a atributy zařízení, jako je operační systém a typ prohlížeče; Údaje o používání, jako jsou data webového protokolu, odkazující a výstupní stránky a adresy URL, četnost používání Služeb, protokoly chyb a další podobné informace;jako jsou jména a e-mailové adresy účastníků transakce, předmět, historie akcí, které jednotlivci v transakci provádějí a osobní informace o těchto jednotlivcích nebo jejich zařízeních, např. jméno, e-mailová adresa, IP adresa a metody ověřování.

Soubory cookies a související technologie. Informace o souborech cookies a souvisejících technologiích v rámci využití Služeb, včetně podrobností o tom, jak tyto odmítnout, najdete

Dobu zpracování určuje Správce v souladu s platnými právními předpisy. K trvalému odebrání dokumentů ze systémů DocuSign dochází automaticky po uplynutí Správcem nastavené doby uchovávání. V rámci Služeb jsoupouze údaje protokolu auditu (které zahrnují certifikát o dokončení a historii), a to pro účely doložení podrobností transakce. Data protokolu auditu zahrnují: Informace o podepisujících, historii transakce (IP adresy, datum a čas podpisu, metody ověřování).

Další zpracovatelé

Kompletní seznam sub zpracovatelů osobních údajů je v aktuální verzi dostupný

Služby DocuSign jsou certifikované podle evropského nařízení eIDAS, které platí v celé EU od 1. července 2016. Poskytovatel Služeb DocuSign deklaruje důsledné nastavení ochrany osobních údajůPoskytovatel Služeb DocuSign je certifikován dle ISO 27001 a využívá evropskými dozorovými autoritami schválená závazná podniková pravidla. Služby umožňují řídit přístup k dokumentům, což je omezeno na oprávněné uživatele definované Správcem. Služby jsou postaveny tak, aby veškerý obsah dokumentů byl po nahrání zašifrován a nebyl tak neautorizovaným uživatelům přístupný v čitelné podobě (a to ani poskytovateli Služeb). Poskytovatelem Služeb byl také přijat

Služby jsou koncipovány tak, aby zákazníkům poskytovaly jasnou představu o umístění úložiště jejich nahraných a podepsaných dokumentů. V současné době Služby využívají čtyři úložiště (USA, Kanada, EU a Austrálie), volbu úložiště v EU učinil Správce v rámci tvorby účtu, čímž určil místo, kde budou dokumenty uloženy. V souvislosti s aktuální judikaturou (Schrems II) bylo poskytovatelem Služeb DocuSign vydáno

Jako subjekt údajů, máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů Správcem jsou k dispoziciZpracování osobních údajů poskytovatelem Služeb se řídí těmitoPro další informace o zpracování osobních údajů v rámci Služeb kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů Správce prostřednictvím e-mailu:

M. Oznámení o zpracování osobních údajů lékařských pracovníků za účelem navazování spolupráce

Společnost ROCHE může zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, a kontaktní údaje týkající se Vašeho pracoviště a dále informace o Vašem veřejně známém působení (např. odborné názory publikované v médiích, specializace, působení v odborně zaměřených asociacích apod.) pro účely zhodnocení možností spolupráce s Vámi na odborné úrovni. Právním základem pro zpracování těchto informací je tak oprávněný zájem společnosti ROCHE navazovat obchodně-odbornou spolupráci. V případě, že budete námi osloveni a přijmete nabídku spolupráce, bude další zpracování osobních údajů podléhat podmínkám, které budou podrobně upraveny příslušnou dohodou o spolupráci. Zde uvedené informace se tak vztahují pouze na dobu do okamžiku navázání spolupráce, není-li níže uvedeno jinak.

Zdrojem osobních údajů, které o Vás ROCHE zpracovává, jsou výlučně veřejně dostupné informace pocházející např. z webů zdravotnických zařízení, kde pracujete, či platforem, kde publikujete své odborné práce apod.

ROCHE zpracovává Vaše údaje po dobu, než vznesete námitku proti zpracování údajů – v takovém případě nebudeme údaje z veřejných zdrojů již dále aktualizovat a s výjimkou Vašeho jména a příjmení (které ponecháme v databázi za účelem zajištění, abychom Vaše údaje dále nesbírali a v budoucnu Vás neoslovovali s nabídkou spolupráce) bude jejich zpracování ukončeno.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména právo: (i) na přístup k Vašim osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech a právo (v) vznést námitku (viz též podrobněji výše) a případně (vi) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností proti zpracovávání Vašich osobních údajů.

Další podrobnosti o zpracování údajů se můžete dozvědět anebo uplatnit zmíněná práva na e-mail: [email protected].

Více

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů