V souladu s globálními strategickými postupy společnost Roche převedla registraci léčivého přípravku Dormicum na společnost CHEPLAPHARM GmbH, Německo, která je novým držitelem rozhodnutí o registraci tohoto léčivého přípravku, a to s účinností od 29. února 2020.

Léčivý přípravek Dormicum i nadále zůstává dostupný na českém trhu.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.