Stanovisko společnosti Roche k off-label použití léčivého přípravku Avastin v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace

Lék Avastin byl vyvinut a schválen pro léčbu různých typů nádorových onemocnění. Nikde na světě není registrován pro léčbu vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace.

Musíme neustále rozhodovat o tom, jaké klinické oblasti rozvíjet a do jakých investovat. Aby mohl regulační orgán (např. Evropská léková agentura) plně posoudit poměr rizika a přínosu léčivých přípravků, musí společnosti provést rozsáhlé klinické studie zkoumající kvalitu, bezpečnost a účinnost nových léčivých přípravků při léčbě specifických onemocnění či populací. Výzkum zaměřený na používání přípravku Avastin u vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace probíhá mimo společnost Roche.

Podle našeho názoru by vývoj bevacizumabu (Avastin) pro nitrooční použití nenabídl další léčebný přínos v porovnání s léčivými přípravky, které již byly schváleny pro léčbu vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace. Roche je společnost zaměřená na inovace. Z tohoto důvodu upřednostňujeme vývoj léčivých přípravků pro pacienty, na jejichž onemocnění dosud neexistuje žádná léčba nebo jsou k dispozici pouze omezené léčebné možnosti. Jsme přesvědčeni, že tímto přístupem můžeme být nejvíce prospěšní.

Pacienti, kteří v současnosti onemocní vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerac, mají k dispozici schválené a registrované léčivé přípravky. Nicméně jsme přesvědčeni o tom, že lékaři by měli mít právo zvolit nejvhodnější léčbu pro své pacienty, a to na základě dostupných vědeckých důkazů. To zahrnuje možnost, aby lékař rozhodnul o použití bevacizumabu (Avastin) při léčbě oftalmologického onemocnění v režimu off-label.

Léčivý přípravek Lucentis byl vyvinut společností Genentech ještě před tím, než společnost Roche koupila společnost Genentech. Tehdy společnost Genentech hledala obchodního partnera mimo USA, který by měl o léčivý přípravek Lucentis zájem, protože společnost Roche o tento produkt zájem neměla.

V současnosti společnost Genentech vyvíjí a prodává léčivý přípravek Lucentis v USA, a to na základě dohody z roku 2003. Společnost Novartis vyvíjí a prodává léčivý přípravek Lucentis mimo USA. Každá společnost je výhradně zodpovědná za své obchodní aktivity v příslušné zeměpisné oblasti. Pokud máte otázky týkající se přípravku Lucentis, kontaktujte prosím společnost Novartis.

Kontakt:

MUDr. Jiří Pešina
ředitel oddělení komunikace

ROCHE s.r.o.
Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8
mobil:
e-mail:
website:

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů