Světový den ledvin zaměřuje pozornost na transplantace

Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology) vyhlásily letos již posedmé druhý čtvrtek v měsíci březnu (8. 3. 2012) Světovým dnem ledvin. Jeho cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby. V letošním roce je hlavní pozornost zaměřena na transplantace ledvin..

V České republice žije odhadem asi 5% nemocných s významně sníženou filtrační funkcí ledvin, nejčastěji v důsledku diabetu, vysokého krevního tlaku a aterosklerózy. Nemocní se sníženou funkcí ledvin mají zvýšené riziko onemocnění srdce a cév (infarktu myokardu, srdečního selhání, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin) a jsou také ohroženi vývojem selhání ledvin, které vyžaduje náhradu jejich funkce dialýzou či transplantací. Většina pacientů s chronickým onemocněním ledvin se ale selhání ledvin nedožije, protože umírá předčasně na kardiovaskulární onemocnění. Dialýzou či transplantací ledvin se léčí sice jen méně než 0,1% obyvatel, náklady na tuto léčbu však představují několik procent celkových nákladů na zdravotní péči.

Transplantace ledvin je jedinou známou metodou léčení chronického selhání ledvin. Do těla je přitom voperována funkční ledvina od dárce, a to buď od dárce zemřelého, nebo živého. Nová ledvina se transplantuje na pánevní tepny pacienta s tím, že pacientovy vlastní ledviny v těle zůstávají. Transplantace ledviny ze žijících dárců mají významně lepší výsledky než transplantace od dárců zemřelých a jsou tak nejvhodnější metodou transplantace. Provedení transplantace ze živého dárce je možné ještě v době před zahájením dialyzační terapie. Dárcem se může stát jakákoli osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která chce nezištně poskytnout tento orgán svému příbuznému či jinak blízké osobě. Vůbec první transplantaci ledviny provedli lékaři v americkém Bostonu v roce 1954 mezi jednovaječnými dvojčaty. První úspěšná příbuzenská transplantace ledviny u nás byla provedena 21. 3. 1966. Příjemcem se stal 24letý pacient, který dostal ledvinu od své matky. Otázku nejvhodnějšího dárce v rodině je nutné posuzovat vždy individuálně. Nejčastějšími dárci jsou rodiče, sourozenci, v poslední době hlavně partneři. Neplatí již, že je pro živé dárcovství ledviny nutná shoda v krevní skupině. Hlavní je ochota dárce darovat ledvinu svému blízkému. Skutečnost, že k životu a dostatečné funkci ledvin spolehlivě postačí jen jedna ledvina, je dlouhou dobu známa. Protože dárce je i po odběru dlouhodobě pečlivě sledován, jsou případná onemocnění s velkou pravděpodobností včas rozpoznána a léčena. V České republice je podíl živého dárcovství ze všech transplantací ledvin jenom 10% v porovnání se západní Evropou, kde se tyto transplantace provádějí častěji (až 50%). Cílem letošního Světového dne ledvin je proto zvýšit povědomí o těchto transplantacích v odborné i laické veřejnosti.

Kontakty:

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN,
přednosta Kliniky nefrologie 1.LF UK a VFN Praha,
předseda České nefrologické společnosti,
e-mail:


prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.,
přednosta Kliniky nefrologie IKEM,
1. místopředseda České nefrologické společnosti,
e-mail:

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů