Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Roche s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202 („Roche“), tímto Vás informuje o způsobu a rozsahu zpracovávaní osobních údajů při návštěvě webové stránky www.roche.cz a webových stránek, na něž je odkazováno společností Roche („webové stránky“). Chtěli bychom Vás ujistit, že společnost Roche vynakládá veškeré úsilí, aby chránila soukromí všech návštěvníků těchto webových stránek provozovaných společností Roche. 

Základní hodnotou, kterou ve společnosti Roche vyznáváme, je respektování práv jednotlivce. Z ní vycházíme ve styku s vámi, ať jste naším váženým zákazníkem, spolupracovníkem nebo obchodním partnerem/dodavatelem služeb.

Vaše osobní údaje shromažďujeme v následujících případech:

 • dodáváme Vám naše produkty či služby;
 • poskytujeme Vám na Vaši žádost podporu a pomoc;
 • plníme smluvní povinnosti;
 • plníme právní povinnosti;
 • poskytujeme informace o našich produktech a nadcházejících akcích;
 • zvyšujeme kvalitu a další rozvoj našich produktů, služeb a organizace.

S Vašimi osobními údaji se snažíme nakládat a zabezpečit je se stejnou ohleduplností a při zachovávání stejných zásad, jaké bychom uplatňovali vůči sobě samým. S Vašimi osobními údaji v žádném případě neobchodujeme. V některých případech, kdy při dodávkách našich produktů a služeb využíváme spolehlivých obchodních partnerů, potřebujeme Vaše osobní údaje těmto obchodním partnerům sdělit, přičemž zajistíme, aby s nimi tito obchodní partneři nakládali se stejnou ohleduplností a při zachování stejných zásad.  

Prostřednictvím těchto podmínek zpracování osobních údajů bychom Vás rádi informovali o tom, jaké osobní údaje můžeme zpracovávat, proč tak činíme a jak zajišťujeme, aby byla respektována vaše práva a ochrana soukromí. Budeme rádi, pokud nás v případě jakýchkoli dotazů či připomínek budete kontaktovat na adrese [email protected].

 


Naše webové stránky využívají cookies. Pro více informací navštivte Zásady cookies.

Zpět na začátek stránky

 

Jaká jsou moje práva?                                                                                         

 

Zpět na začátek stránky

 

A. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme jako účastníkovi akce pořádané společností Roche?

 

 

Zpět na začátek stránky

 

B. [email protected] Award

Přihlášením do soutěže [email protected] Award, organizované společností Roche s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202, divize Pharma („Roche“), jste informován/a, že společnost Roche bude zpracovávat Vaše osobní údaje v za níže uvedeným účelem a níže uvedeného rozsahu:

 

Zpět na začátek stránky

 

C. Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení divizí Pharma 

Zpět na začátek stránky

 

D. Oznámení o ochraně osobních údajů pro farmakovigilanční informace, zodpovídání medicínských dotazů a reklamace produktů

 

 

Zpět na začátek stránky


E. Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení divizí Diagnostics

 

Společnost ROCHE s.r.o., IČ: 496 17 052, se sídlem Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha, jednající prostřednictvím své divize Diagnostics, se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, IČO: 496 17 052 („Roche") bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mail a další Vámi poskytnuté údaje a informace (např. odborné názory, postoje apod.) v interní databázi Roche za účelem vzájemné spolupráce a kontaktování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a a) Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Společnost Roche uchovává Vaše osobní údaje v EU/EHP, kdy se zeměmi mimo EU zajišťuje stejnou úroveň ochrany osobních údajů prostřednictvím standardních smluvních doložek (např. s Roche ve Velké Británii). Společnost Roche zpracovává v databázi Vaše osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu. Vaše údaje mohou být sdíleny za určitým účelem se třetími stranami – zpracovateli/příjemci, jejichž aktuální seznam Vám rádi poskytneme na základě zaslání žádosti na [email protected].

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) odvolat souhlas anebo (ix) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností Roche poskytuje osoba odpovědná za zpracování údajů, e-mail: [email protected].


Udělením souhlasu, souhlasíte, aby společnost Roche – divize Diagnostics Vám zasílala obchodní sdělení (odborná sdělení, newslettery, pozvánky na akce pořádané či podporované společností Roche, informace o produktech divize Diagnostics). Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat na [email protected] anebo nastavit si jinak preference přihlášením se do sekce Registrace anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě, která je obchodním sdělením.


F. Smluvní podmínky použití portálu DiaLog

 1. Registrací do systému DiaLog souhlasíte s těmito podmínkami (dále jen „podmínky“) společnosti Roche s.r.o., Diagnostics Division, se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 (dále jen „ROCHE“) ohledně zpracování Vašich osobních údajů za účelem (i) využívání informací dostupných na webovém portálu dialog.roche.com/cz/cs/home.html (dále jen „DiaLog“) fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „uživatel“) a kontroly přístupu a využívání služeb DiaLogu – neveřejné části; (ii) uskutečnění nákupů prostřednictvím webového e-shopu DiaLog; (iii) zefektivnění přístupu a využití obsahu DiaLogu, (iv) kontaktování uživatele z důvodu poskytování relevantních informací.
 2. Společnost ROCHE prostřednictvím webové stránky DiaLog zpřístupňuje uživateli neveřejné informace spočívající v databázi neveřejných publikací a podle typu oprávnění i do aplikací (e-služeb) DiaLog.
 3. Uživatel bere na vědomí, že veškeré informace zveřejněné v neveřejné části DiaLogu jsou chráněné autorským právem. Uživatel se zavazuje nesdílet přihlašovací údaje, veškeré zveřejněné informace využívat pouze pro své účely a údaje o zboží nikde nezveřejňovat a nešířit.
 4. Společnost ROCHE nenese odpovědnost za chyby anebo nefunkčnost portálu DiaLog a uživatel bere na vědomí, že portál DiaLog nemusí být přístupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 5. Uživatel svojí registrací získá přístup do databáze neveřejných publikací a podle typu oprávnění i do aplikací (e-služeb) DiaLog. Registrace spočívá v poskytnutí těchto osobních údajů: (i) jméno a příjmení, titul; (ii) jméno organizace; (iii) adresa pracoviště; (iv) telefon; (v) e-mail; (vi) profese; (vii) heslo. Současně uživatel, jako obchodní partner společnosti ROCHE, bude dostávat v souladu s §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obchodní sdělení týkající se pozvánek na eventy, informace o zveřejnění zajímavých článků a dalších relevantních informací. Společnost se snaží minimalizovat sdělení zasílaná uživateli. Uživatel může kdykoliv nastavit své preference zde, popř. se ze zasílání obchodních sdělení zcela odhlásit zde.
 6. Společnost ROCHE zpracovává Vaše osobní údaje pouze svými zaměstnanci. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v aplikaci společnosti Salesforce.com v Německu a následně jsou uloženy do databáze na serverech v Irsku.
 7. Uživatel bere na vědomí, že má vůči společnosti ROCHE právo: (i) na přístup k osobním údajům; (ii) na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů; (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy; (iv) na výmaz osobních údajů; (v) na stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) na zpracování osobních údajů společností ROCHE; (vi) na omezení zpracování osobních údajů; (vii) na přenositelnost údajů a (viii) námitku proti zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že pokud využije práva na výmaz osobních údajů, bude ukončena jeho registrace a nebude mít nadále přístup do neveřejné části DiaLogu.
 8. Registrace a tím i přístup do DiaLogu jsou platné po dobu 12 měsíců od posledního přihlášení v případě lékařů a 4 měsíce v případě ostatních zdravotních odborníků; následně je účet smazán. Registrace také může být kdykoliv zrušena uživatelem. Ke zrušení účtu dojde nejpozději 30 dní ode dne žádosti a vypořádání veškerých vzájemných závazků.
 9. Společnost ROCHE je oprávněna tyto podmínky kdykoliv měnit či doplňovat.
 10. Dotazy týkající se registrace zasílejte prosím na [email protected] a otázky ohledně ochrany osobních údajů na [email protected].
 11. Zvláštní podmínky použití – služba Požadavek podpory, webová i mobilní aplikace. Tato aplikace/e-služba poskytuje uživateli možnost sdílet komentáře a nahrávat soubory pomocí polí a příloh s volným textem. Použití těchto polí je podmíněno následujícími podmínkami, které jsou doplňkové ke smluvním podmínkám pro celý portál: Souhlasíte s tím, že budete používat textová pole a pole, která umožňují odesílání dokumentů nebo souborů, pouze pro odesílání zpráv a materiálů, které jsou správné a souvisí s konkrétním případem. Jako příklad omezení souhlasíte s tím, že při použití jakéhokoli takového pole nebudete provádět žádné z následujících úkonů: (i) zveřejňovat, šířit nebo zpracovávat jakékoliv informace týkající se zdraví jednotlivců, které se skládají z osobních údajů nebo údajů, které by z nich mohly být zveřejněny; (ii) zveřejňovat nebo šířit jakékoli hanlivé, porušující, obscénní, neslušné nebo nezákonné materiály nebo informace; (iii) nahrávat nebo připojovat soubory, které obsahují software nebo jiný materiál chráněný zákony o duševním vlastnictví (nebo právy na ochranu soukromí a publicitu), pokud nevlastníte práva k těmto právům nebo na ně nemáte právo, nebo jste obdrželi veškeré nezbytné souhlasy, které mohou být požadovány zákonem; (iv) nahrát nebo připojit soubory obsahující viry, poškozené soubory nebo jiný podobný software nebo programy, které mohou poškodit provoz jiného počítače; (v) mazat všechny autorské atributy, právní oznámení nebo vlastnická označení nebo štítky v každém nahraném souboru; (vi) falšovat původ nebo zdroje softwaru nebo jiného materiálu obsaženého v souboru, který je nahrán. Společnost ROCHE neodpovídá za žádné chování uživatele nebo obsah nahraný na těchto webových stránkách.
 12. Podmínkou používání této webové stránky je, že uživatel společnost ROCHE zprošťuje jakýchkoli akcí, nároků, ztrát, škod, závazků a výdajů (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vzniklých v souvislosti s používáním této webové stránky včetně, bez omezení jakýchkoli nároků, které se týkají skutečností, které by v případě pravdivosti představovaly porušení podmínek ze strany uživatele. Pokud je uživatel nespokojen s jakýmkoliv materiálem na této webové stránce nebo s některými z jejích smluvních podmínek, jeho jediným a výhradním prostředkem je přestat používat tuto webovou stránku.

 

 

Zpět na začátek stránky


G. Zásady zpracování osobních údajů zákazníků Coaguchek


Roche shromažďuje, uchovává i jinak zpracovává jako správce Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti, zejména pro následující účely:  

 • Plnění smluvního vztahu; jednání o uzavření, plnění či změnu kupní smlouvy 
 • Správa uživatelského účtů; registrace na webových stránkách 
 • Plnění právních povinností; zejména povinnosti vyplývající z účetní a daňové legislativy 
 • Zasílání obchodních sdělení; nabízení produktů a služeb Roche 

 

Zpět na začátek stránky


H. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení zákazníkům Accu-check 

Zpět na začátek stránky

 

I.   Zásady ochrany osobních údajů zákazníků Accu-check

Společnost ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202, divize Diabetes Care, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha („Roche“), tímto poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.  

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů v souvislosti s internetovým obchodem umístěným na www.accu-chek.cz („webové stránky“). Osobní údaje jsou Roche, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 („Nařízení“). 

 

 

Zpět na začátek stránky


J. Výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro zákazníky využívající servis inzulínových pump

 

Zpět na začátek stránky

 

K. Informace o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání ve společnosti ROCHE s.r.o.


Společnost ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202 je správcem Vašich osobních údajů v souladu s obecným nařízením EU č. 2016/679 (GDPR). Tento dokument Vám poskytne informace o tom, jak a proč budou Vaše osobní údaje v rámci výběrového řízení použity a jak dlouho budou uchovávány. 

 

Zpět na začátek stránky

 

L. DocuSign: Informace o zpracování osobních údajůSpolečnost Docusign International (EMEA) Ltd poskytuje společnosti ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 49617052 produkty a služby pro správu digitálních transakcí a související produkty a služby pro ověřování totožnosti k usnadnění přípravy, podepisování, jednání a správy smluv a dalších dokumentů („Služby“). Služby zahrnují zpracování osobních údajů jednotlivců, jako jsou správci účtů a další koncoví uživatelé Služeb, včetně osob zapojených do podepisování dokumentů. DocuSign zpracovává takové osobní údaje ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) („GDPR“) jako zpracovatel jménem společnosti ROCHE s.r.o. (“Správce“), která je ve smyslu GDPR správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci nástroje DocuSign.

 

Zpět na začátek stránky