Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Roche s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202, divize Pharma („Roche“), tímto Vás informuje o způsobu a rozsahu zpracovávaní osobních údajů při návštěvě webové stránky www.roche.cz („webové stránky“). Chtěli bychom Vás ujistit, že společnost Roche vynakládá veškeré úsilí, aby chránila soukromí všech návštěvníků těchto webových stránek provozovaných společností Roche.

Základní hodnotou, kterou ve společnosti Roche vyznáváme, je respektování práv jednotlivce. Z ní vycházíme ve styku s vámi, ať jste naším váženým zákazníkem, spolupracovníkem nebo obchodním partnerem/dodavatelem služeb.

Vaše osobní údaje shromažďujeme v následujících případech:

 • dodáváme vám naše produkty či služby;
 • poskytujeme vám na vaši žádost podporu a pomoc;
 • plníme smluvní povinnosti;
 • plníme právní povinnosti;
 • poskytujeme informace o našich produktech a nadcházejících akcích;
 • zvyšujeme kvalitu a další rozvoj našich produktů, služeb a organizace.

S Vašimi osobními údaji se snažíme nakládat a zabezpečit je se stejnou ohleduplností a při zachovávání stejných zásad, jaké bychom uplatňovali vůči sobě samým. S Vašimi osobními údaji v žádném případě neobchodujeme. V některých případech, kdy při dodávkách našich produktů a služeb využíváme spolehlivých obchodních partnerů, potřebujeme Vaše osobní údaje těmto obchodními partnerům sdělit, přičemž zajistíme, aby s nimi tito obchodní partneři nakládali se stejnou ohleduplností a při zachování stejných zásad. 

Prostřednictvím těchto podmínek zpracování osobních údajů bychom Vás rádi informovali o tom, jaké osobní údaje můžeme zpracovávat, proč tak činíme a jak zajišťujeme, aby byla respektována vaše práva a ochrana soukromí. Budeme rádi, pokud nás v případě jakýchkoli dotazů či připomínek budete kontaktovat na adrese czech.privacyprotection@roche.com.

Poskytuje společnost Roche mé osobní údaje třetím stranám?

S Vašimi osobními údaji v žádném případě neobchodujeme se třetími stranami.

Abychom byli schopni poskytovat produkty a služby nejvyšší kvality, využíváme naší celosvětové organizace a globální sítě spolehlivých partnerů. Z tohoto důvodu můžeme v některých případech sdílet Vaše osobní údaje (nebo jejich vybranou část) v rámci koncernu Roche a poskytovat je také spolehlivým obchodním partnerům, se kterými spolupracujeme.

Typickými příklady sdílení osobních údajů jsou následující situace:

 • Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje v informačních systémech, které jsou vyvíjeny a dodávány našimi externími poskytovateli IT služeb, nebo jejichž hosting tito poskytovatelé zajišťují. 
 • Pokud se účastníte některých z našich akcí, můžeme využívat externích subjektů při jejich organizování či zajištění vašeho ubytování v hotelu atd.

V těchto případech, kdy musíme sdílet Vaše osobní údaje s našimi obchodními partnery, zajišťujeme, aby s Vašimi osobními údaji bylo nakládáno se stejnou ohleduplností a při zachovávání stejných zásad, jaké uplatňujeme my sami.

Seznam příjemců osobních údajů společnosti Roche je dostupný a rádi Vám jej na požádání poskytneme na e-mailové adrese czech.privacyprotection@roche.com.

Společnost Roche je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv či dalším orgánům veřejné moci.

Kde zpracováváte moje osobní údaje?

Roche je globální společností působící celosvětově. Abychom byli schopni poskytovat produkty a služby nejvyšší kvality, využíváme naší celosvětové organizace a globální sítě společností koncernů Roche a spolehlivých obchodních partnerů. Z tohoto důvodu se v některých případech můžeme rozhodnout, že budeme Vaše osobní údaje (nebo jejich vybranou část) zpracovávat na území Evropské unie i mimo něj. Při tom vždy dodržujeme platné a účinné právní předpisy a zajišťujeme bezpečné nakládání s Vašimi osobními údaji. Předávání vašich údajů mimo Evropskou unii je prováděno především na základě standardních smluvních doložek EU nebo štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Jak zpracováváte moje osobní údaje?

Našim cílem je zajištění stálé ochrany Vašich osobních údajů, a proto přijmeme veškerá přiměřená právní, technická a organizační opatření za účelem zajištění odpovídající ochrany osobních údajů, jež zpracováváme, proti manipulaci, ztrátě, zničení nebo neoprávněnému přístupu.

Svoje bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu s vývojem dostupných produktů a služeb v oblasti zabezpečení údajů.

Předávání Vašich údajů mimo Evropskou unii je prováděno zejména na základě standardních smluvních doložek EU nebo štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Jak dlouho uchováváte moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro:

 • splnění našich smluvních závazků vůči Vám
 • splnění účelu, pro nějž jsou údaje shromažďovány
 • splnění našich právních povinností.

Naše webové stránky využívají cookies. Pro více informací navštivte Zásady cookies.

Zpět na začátek stránky

 

Jaká jsou moje práva?                                                                                           

Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, jestli společnost Roche zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup (bezplatně můžete podat žádost o výpis z registru, z něhož je zřejmé, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme).

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

V případě, že máte pocit, že o Vás společnost Roche zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění.

Společnost Roche provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

Právo na výmaz

Nastane-li některá z níže uvedených okolností, máte právo na to, aby Vaše údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • Pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
 • pokud tak společnosti Roche ukládá zákonná povinnost.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Roche. V případě, že společnost Roche neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Můžete rovněž kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu). Toto právo je Vaším absolutním právem, proto pokud vznesete námitku, ukončíme další zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Vznášíte-li námitku, musíte podrobně uvést, vůči čemu námitku vznášíte a proč.

Naší povinností je pak prokázat existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, jejichž význam převyšuje zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo prokázat, že údaje zpracováváme pro účely určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo vznést požadavek na omezení zpracování svých údajů.

Zpracování může být omezeno zejména v následujících situacích:

 • Domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné a požádáte nás proto o jejich opravu. V takovém případě můžete vznést požadavek, aby zpracování Vašich osobních údajů bylo omezeno po dobu, kdy budeme ověřovat jejich přesnost.
 • Zpracování údajů je protiprávní, avšak vy odmítnete výmaz svých osobních údajů a požádáte nás, aby jejich použití bylo omezeno.
 • Potřebujete, aby na základě Vašich údajů bylo možné určit, vykonat či obhájit právní nároky, a to i tehdy, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme pro účely zpracování.
 • Vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a my musíme ověřit, zda oprávněné důvody správce nepřevažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, aby společnost Roche Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, společnost Roche nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platnými předpisy, ohlaste nám prosím takové případy, jakmile to bude možné. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Na koho se obracet s dotazy a v případě realizace Vašich práv?

Případné dotazy Vám vždy rád zodpoví náš Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebo kontaktní osoba společnosti Roche.

V případě realizace Vašich práv se můžete se svým požadavkem obrátit na kontaktní osobu společnosti Roche. Společnost Roche si v takovém případě vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit Vaši identitu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti FairData Professionals a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22565, IČ: 06149961.

255 000 111
czech.privacyprotection@roche.com

Zpět na začátek stránky    

 

A. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme jako účastníkovi akce pořádané společností Roche?

Jako lékař, který se účastní akce organizované společností skupiny Roche, jste povinný/á poskytnout tyto údaje za účelem organizace cesty a pobytu během akce:

 • jméno a příjmení;
 • trvalé bydliště;
 • datum narození;
 • číslo pasu (v případě cesty do USA).

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro:

 • organizaci Vaší cesty a pobytu na akci (letenka, hotel, apod.)
 • plnění zákonných povinností včetně Kodexu transparentní spolupráce Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, popř. zákona USA Sunshine Act, pokud je relevantní.

Na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě

 • smlouvy a
 • plnění právní povinnosti.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje poskytujeme společnostem zajišťujícím jednotlivé služby během akce, např. hotely, letecké společnosti, pobočka Roche organizující akci, externí společnosti zajišťující organizaci kongresu apod.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu organizace a trvání akce. Po jejím skončení jsou skartovány.

Jaká jsou Vaše práva na ochranu osobních údajů?

viz sekce "Jaká jsou moje práva?"

Zpět na začátek stránky 

 

B. Digi@Med Award

Přihlášením do soutěže Digimed Award, organizované společností Roche s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202, divize Pharma („Roche“), jste informován/a, že společnost Roche bude zpracovávat Vaše osobní údaje v za níže uvedeným účelem a níže uvedeného rozsahu:

1.     Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Za účelem přihlášení Vašeho projektu jste nám poskytnul/a tyto údaje, které budeme zpracovávat:

 • jméno a příjmení autora, popř. dalších osob;
 • e-mail na autora, popř. další osoby;
 • telefon autora, popřípadě dalších osob;
 • profily na Linkein, Instagramu apod.
 • případné další osobní údaje obsažené ve Vámi přihlašovaném projektu.

2.     Za jakým účelem je budeme využívat?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány výhradně za účelem vyhodnocení soutěže DigiMed award.

3.     Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu konání soutěže a jeden rok poté za účelem propagace soutěže.

4.     Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?

K Vašim údajům budou mít přístup zaměstnanci podílející se na organizaci soutěže; členové hodnotící komise a společnost BlueOceanSolutions s.r.o., která organizačně zastřešuje organizaci soutěže.

5.     Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

viz sekce "Jak zpracováváte moje osobní údaje?"

6.     Jaká jsou Vaše práva?

viz sekce "Jaká jsou moje práva?"

Zpět na začátek stránky 

 

C. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ


Společnost Roche s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052 („Roche") bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mail, UCI kód a další Vámi poskytnuté údaje a informace (např. odborné názory, postoje, apod.) na základě uzavřené smlouvy s Vaší organizací (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Osobní údaje budou zpracovávány v interní databázi Roche za účelem vzájemné spolupráce a kontaktování.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány společností Roche po dobu trvání Vašeho zaměstnání/spolupráce s organizací. V případě, že se Vaše kontaktní údaje změní, prosím neprodleně nás informujte. Společnost Roche uchovává Vaše osobní údaje v Evropské unii a v případě vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska („UK") z EU budou data uložena mimo EU/EHP v Anglii. Společnost Roche v závislosti na budoucím uspořádání vztahu UK a EU zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů i v UK v souladu s pravidly stanovenými GDPR.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností Roche poskytuje osoba odpovědná za zpracování údajů, e-mail: czech.privacyprotection@roche.com.

Současně společnost Roche by Vám ráda zasílala obchodní sdělení (odborná sdělení, pozvánky na akce pořádané či podporované společností Roche, informace o léčivech a úhradách léčiv ze strany pojišťoven, ceníky). Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat na czech.privacyprotection@roche.com anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě, která je obchodním sdělením. Souhlas je poskytován na dobu trvání Vašeho zaměstnání/spolupráce s organizací anebo do odvolání souhlasu. V případě, že nesouhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, prosím zaškrtněte níže uvedený nesouhlas.

□ NESOUHLASÍM

Velice si vážíme Vaší důvěry a těšíme se na úspěšnou budoucí spolupráci.

Dne:                                                                                                                                                         

Jméno a příjmení

Zpět na začátek stránky 

 

 

D. Oznámení o ochraně osobních údajů pro farmakovigilanční informace a zodpovídání medicínských dotazů


Obecné informace

Společnost F. Hoffmann-La Roche (dále jen „Roche“ nebo „my“) bere ochranu osobních údajů vážně a veškeré Vaše osobní údaje zpracovává v souladu s obecnou politikou společnosti Roche na ochranu osobních údajů a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), švýcarského spolkového zákona na ochranu osobních údajů a ostatních platných místních zákonů upravujících uchovávání, zpracovávání, přístupnost a předávání osobních údajů.

Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „oznámení“) je vysvětlit způsob, jakým Roche získává a zpracovává Vaše osobní údaje pro účely povinností souvisejících s farmakovigilanci. Dané oznámení se týká výhradně získávání a zpracovávání Vašich osobních údajů v souvislosti s dotazy týkajících se farmakovigilančních a medicínských informací. Zpracovávání jiných osobních údajů se řídí obecnou politikou společnosti Roche na ochranu osobních údajů.

Účely a právní základ pro zpracování - farmakovigilance

Veškeré osobní údaje poskytnuté společnosti Roche, v souvislosti s nežádoucími anebo jinými účinky souvisejícími s farmakovigilanční povinností, budou použity výhradně pro tyto účely. Jedná se o informace, které jsou velice důležité pro zdraví veřejnosti a budou použity ke zjišťování, hodnocení, porozumění a prevenci nežádoucích účinků nebo jakéhokoliv jiného medicínského problému.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely na základě zákona (čl. 6(1)(c) GDPR). Dle zákona č.378/2007 Sb., o změnách zákona o léčivech a změnách dalších zákonů, Vaše osobní údaje mohou být předány orgánu státní správy, Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv za účelem splnění zákonné povinnosti. K  jinému účelu Vaše osobní údaje použity nebudou.

Účel a právní základ pro zpracování – zdravotnické dotazy

Osobní údaje poskytnuté v souvislosti se zdravotnickým dotazem, budou zpracovávány pouze za účelem zodpovězení dotazu, následného řešení vzneseného dotazu a uchovávání v databá Medicínské Informace na základě oprávněného zájmu spočívajícího v zlepšování kvality produktů Roche. (čl. 6 odst. 1 písm.f) GDPR). Vaše osobní údaje mohou být předány orgánu státní správy, Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud to bude vyžadovat právní předpis.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Kategorie zpracovávaných osobních údajů závisí na kategorii subjektu a účelu zpracovatelské činnosti:

 • Farmakovigilance: Zpracováváme jméno a kontaktní údaje oznamovatele, v případě zdravotnického odborníka také druh kvalifikace (lékař, lékárník, zdravotní sestra, apod.). Můžeme zaznamenávat některé další osobní údaje související se zdravím a zdravotní anamnézou osoby, u které došlo k nežádoucí příhodě, jsou-li požadovány ke zpracování nežádoucí příhody pro farmakovigilanční účely.
 • Medicínské dotazy: Zpracováváme jméno, kontaktní údaje a kategorii tazatele.

Příjemci osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje Roche sdílí se společnostmi patřícími do koncernu Roche a spolupracujícími společnostmi, které se podílejí na provozu databáze Roche a plnění zákonných farmakovigilančních povinností.

Roche je povinna hlásit některé farmakovigilanční a produktové informace zdravotnickým orgánům na celém světě, některé z nich mají jinou úroveň zabezpečení osobních údajů než je v EU. Součástí hlášení jsou informace o incidentu, ale obsahují pouze omezené osobní údaje:

 • Pacienti: Poskytnuté informace včetně věku nebo dne / roku narození a pohlaví (poznámka: jméno pacienta se nikdy nepředává)
 • Oznamovatel: Poskytnuté informace, které mají orgánu státní správy umožnit další sledování prostřednictvím oznamovatele, včetně jména, druh kvalifikace u zdravotnických pracovníků, iniciál, adresy, emailové adresy, telefonního čísla

V případě, kdy Vaše osobní údaje budou předávány do zemí, které nezajišťují stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako EU, budou tyto údaje předávány na základě smluv obsahující standardní smluvní doložky EU podle rozhodnutí Evropské komise ze dne 27. prosince 2004 (2004/915/ES) a ze dne 5. února 2010 (K(2010) 593), které představují odpovídající a vhodný rámec k zajištění souladu s GDPR.

Délka uchovávání

Vzhledem k důležitosti informací souvisejících s farmakovigilancí (hlášením nežádoucích účinků) na zdraví veřejnosti budou hlášení archivována nejméně 10 let po stažení přípravku z trhu v poslední zemi, kde je na trhu. Ostatní dotazy a zpracovávané osobní údaje budou uchovávány po dobu 10 let, která může, v případě nutnosti být prodloužena až na 15 let od přijetí dotazu.

Informace o Vašich právech

Máte právo požadovat od Roche informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme  a za jakým účelem. Také máte právo požádat o opravu, doplnění Vašich osobních údajů, aby vždy byly aktuální. Dále můžete požádat přenositelnost údajů, výmaz nebo omezení zpracování, pokud již neexistuje právní důvod zpracování. Upozorňujeme Vás na to, že společnost Roche z důvodu plnění si svých zákonných farmakovigilančních povinností nemusí Vaší žádosti o výmaz vyhovět.

Je-li základem pro zpracování údajů souhlas, máte také právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím ale byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání.  

Požádáte-li nás o výmaz, pak ve Vašem zájmu můžeme Vaše jméno a emailovou adresu ve svých systémech označit poznámkou „Dále nekontaktovat“, abychom předešli opětovnému zadání Vašich údajů do našich systémů.

Máte-li dojem, že společnost nezpracovává Vaše osobní údaje v souladu s GDPR, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, tel. +420 234 665 111 .

Osoba a kontaktní údaje správce

Společnými správci Vašich údajů jsou společnost ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, a společnost F. Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Švýcarsko a ostatní společnosti v rámci skupiny  Roche.

email: czech.privacyprotection@roche.com („Roche“).

S veškerými dotazy a žádostmi týkajícími se těchto informací se obracejte na ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052 email: czech.privacyprotection@roche.com. 

Zpět na začátek stránky