Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Roche s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202, divize Pharma („Roche“), tímto Vás informuje o způsobu a rozsahu zpracovávaní osobních údajů při návštěvě webové stránky www.roche.cz („webové stránky“). Chtěli bychom Vás ujistit, že společnost Roche vynakládá veškeré úsilí, aby chránila soukromí všech návštěvníků těchto webových stránek provozovaných společností Roche.

Základní hodnotou, kterou ve společnosti Roche vyznáváme, je respektování práv jednotlivce. Z ní vycházíme ve styku s vámi, ať jste naším váženým zákazníkem, spolupracovníkem nebo obchodním partnerem/dodavatelem služeb.

 

Vaše osobní údaje shromažďujeme v následujících případech:

 • dodáváme vám naše produkty či služby;
 • poskytujeme vám na vaši žádost podporu a pomoc;
 • plníme smluvní povinnosti;
 • plníme právní povinnosti;
 • poskytujeme informace o našich produktech a nadcházejících akcích;
 • zvyšujeme kvalitu a další rozvoj našich produktů, služeb a organizace.

 

S Vašimi osobními údaji se snažíme nakládat a zabezpečit je se stejnou ohleduplností a při zachovávání stejných zásad, jaké bychom uplatňovali vůči sobě samým. S Vašimi osobními údaji v žádném případě neobchodujeme. V některých případech, kdy při dodávkách našich produktů a služeb využíváme spolehlivých obchodních partnerů, potřebujeme Vaše osobní údaje těmto obchodními partnerům sdělit, přičemž zajistíme, aby s nimi tito obchodní partneři nakládali se stejnou ohleduplností a při zachování stejných zásad. 

Prostřednictvím těchto podmínek zpracování osobních údajů bychom Vás rádi informovali o tom, jaké osobní údaje můžeme zpracovávat, proč tak činíme a jak zajišťujeme, aby byla respektována vaše práva a ochrana soukromí. Budeme rádi, pokud nás v případě jakýchkoli dotazů či připomínek budete kontaktovat na adrese czech.privacyprotection@roche.com.

Poskytuje společnost Roche mé osobní údaje třetím stranám?
 

S Vašimi osobními údaji v žádném případě neobchodujeme se třetími stranami.

Abychom byli schopni poskytovat produkty a služby nejvyšší kvality, využíváme naší celosvětové organizace a globální sítě spolehlivých partnerů. Z tohoto důvodu můžeme v některých případech sdílet Vaše osobní údaje (nebo jejich vybranou část) v rámci koncernu Roche a poskytovat je také spolehlivým obchodním partnerům, se kterými spolupracujeme.

 

Typickými příklady sdílení osobních údajů jsou následující situace:

 • Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje v informačních systémech, které jsou vyvíjeny a dodávány našimi externími poskytovateli IT služeb, nebo jejichž hosting tito poskytovatelé zajišťují. 
 • Pokud se účastníte některých z našich akcí, můžeme využívat externích subjektů při jejich organizování či zajištění vašeho ubytování v hotelu atd.
   

V těchto případech, kdy musíme sdílet Vaše osobní údaje s našimi obchodními partnery, zajišťujeme, aby s Vašimi osobními údaji bylo nakládáno se stejnou ohleduplností a při zachovávání stejných zásad, jaké uplatňujeme my sami.

Seznam příjemců osobních údajů společnosti Roche je dostupný a rádi Vám jej na požádání poskytneme na e-mailové adrese czech.privacyprotection@roche.com.

Společnost Roche je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv či dalším orgánům veřejné moci.

Kde zpracováváte moje osobní údaje?
 

Roche je globální společností působící celosvětově. Abychom byli schopni poskytovat produkty a služby nejvyšší kvality, využíváme naší celosvětové organizace a globální sítě společností koncernů Roche a spolehlivých obchodních partnerů. Z tohoto důvodu se v některých případech můžeme rozhodnout, že budeme Vaše osobní údaje (nebo jejich vybranou část) zpracovávat na území Evropské unie i mimo něj. Při tom vždy dodržujeme platné a účinné právní předpisy a zajišťujeme bezpečné nakládání s Vašimi osobními údaji. Předávání vašich údajů mimo Evropskou unii je prováděno především na základě standardních smluvních doložek EU nebo štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Jak zpracováváte moje osobní údaje?
 

Našim cílem je zajištění stálé ochrany Vašich osobních údajů, a proto přijmeme veškerá přiměřená právní, technická a organizační opatření za účelem zajištění odpovídající ochrany osobních údajů, jež zpracováváme, proti manipulaci, ztrátě, zničení nebo neoprávněnému přístupu.

Svoje bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu s vývojem dostupných produktů a služeb v oblasti zabezpečení údajů.

Předávání Vašich údajů mimo Evropskou unii je prováděno zejména na základě standardních smluvních doložek EU nebo štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Jak dlouho uchováváte moje osobní údaje?
 

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro:

 • splnění našich smluvních závazků vůči Vám
 • splnění účelu, pro nějž jsou údaje shromažďovány
 • splnění našich právních povinností.


Jaká jsou moje práva?
 

Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, jestli společnost Roche zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup (bezplatně můžete podat žádost o výpis z registru, z něhož je zřejmé, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme).

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

V případě, že máte pocit, že o Vás společnost Roche zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění.

Společnost Roche provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

Právo na výmaz

Nastane-li některá z níže uvedených okolností, máte právo na to, aby Vaše údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • Pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
 • pokud tak společnosti Roche ukládá zákonná povinnost.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Roche. V případě, že společnost Roche neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Můžete rovněž kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu). Toto právo je Vaším absolutním právem, proto pokud vznesete námitku, ukončíme další zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Vznášíte-li námitku, musíte podrobně uvést, vůči čemu námitku vznášíte a proč.

Naší povinností je pak prokázat existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, jejichž význam převyšuje zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo prokázat, že údaje zpracováváme pro účely určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo vznést požadavek na omezení zpracování svých údajů.

Zpracování může být omezeno zejména v následujících situacích:

 • Domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné a požádáte nás proto o jejich opravu. V takovém případě můžete vznést požadavek, aby zpracování Vašich osobních údajů bylo omezeno po dobu, kdy budeme ověřovat jejich přesnost.
 • Zpracování údajů je protiprávní, avšak vy odmítnete výmaz svých osobních údajů a požádáte nás, aby jejich použití bylo omezeno.
 • Potřebujete, aby na základě Vašich údajů bylo možné určit, vykonat či obhájit právní nároky, a to i tehdy, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme pro účely zpracování.
 • Vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a my musíme ověřit, zda oprávněné důvody správce nepřevažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, aby společnost Roche Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, společnost Roche nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platnými předpisy, ohlaste nám prosím takové případy, jakmile to bude možné. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Na koho se obracet s dotazy a v případě realizace Vašich práv?

Případné dotazy Vám vždy rád zodpoví náš Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebo kontaktní osoba společnosti Roche.

V případě realizace Vašich práv se můžete se svým požadavkem obrátit na kontaktní osobu společnosti Roche. Společnost Roche si v takovém případě vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit Vaši identitu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti FairData Professionals a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22565, IČ: 06149961.

Telefon: 255 000 111

Email: czech.privacyprotection@roche.com

 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme jako účastníkovi akce pořádané společností Roche?

Jako lékař, který se účastní akce organizované společností skupiny Roche, jste povinný/á poskytnout tyto údaje za účelem organizace cesty a pobytu během akce:

 • jméno a příjmení;
 • trvalé bydliště;
 • datum narození;
 • číslo pasu (v případě cesty do USA).

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro:

 • organizaci Vaší cesty a pobytu na akci (letenka, hotel, apod.)
 • plnění zákonných povinností včetně Kodexu transparentní spolupráce Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, popř. zákona USA Sunshine Act, pokud je relevantní.

Na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě

 • smlouvy a
 • plnění právní povinnosti.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje poskytujeme společnostem zajišťujícím jednotlivé služby během akce, např. hotely, letecké společnosti, pobočka Roche organizující akci, externí společnosti zajišťující organizaci kongresu apod.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu organizace a trvání akce. Po jejím skončení jsou skartovány.

Jaká jsou Vaše práva na ochranu osobních údajů?

viz. výše sekce „Jaká jsou moje práva?“