Granty a dary

 

Společnost Roche je biotechnologická společnost zaměřená na výzkum. Za účelem pomoci pacientům a zlepšení zdraví veřejnosti proto přispívá finančními i nefinančními prostředky zdravotnickým organizacím a jiným zdravotnickým subjektům včetně pacientských organizací, aby tak podpořila zdravotní péči a výzkum.

Společnost Roche provádí veškeré činnosti s vysokou úrovní výkonnosti a korporátní odpovědnosti a ve vztahu k lékařské vědě a ve všech obchodních činnostech dodržuje vysoké etické normy. Všechny žádosti o podporu proto musí splňovat nároky na naprostou bezúhonnost, nezávislost příjemce, transparentnost a dodržování etického kodexu společnosti Roche i všech platných zákonů, předpisů a odborných kodexů.

Společnost Roche s.r.o. používá přísné postupy k zajištění toho, že veškerá finanční i nefinanční podpora formou grantů/darů bude poskytnuta v souladu se směrnicí společnosti Roche Pharma pro granty, sponzorování a dary a příslušnými českými právními požadavky.

Grant nebo dar je finanční či nefinanční podpora pro konkrétní činnost, která je nezávislá (např. není organizována ani ovlivňována společností Roche) a za kterou společnost Roche nezíská žádný hmotný prospěch.

 

Společnost Roche může poskytovat granty/dary za účelem podpory:

 • zdravotnického vzdělávání
 • zdravotnické informovanosti
 • neklinického výzkumu.

Podporujeme projekty v terapeutických oblastech onkologie (systémová léčba nádorů prsu, plic, trávicího traktu, vylučovacího traktu a pohlavního ústrojí), hemato-onkologie, hematologie (poruchy srážlivosti), neurologie (roztroušená skleróza, neuromuskulární onemocnění, Huntingtonova choroba, Duchennova muskulární dystrofie), oftalmologie, gastroenterologie (idiopatické střevní záněty) a pneumologie (intersticiální plicní fibróza) zaměřené na:

 • personalizaci medicínské péče
 • mezioborovou spolupráci v diagnostice, v léčbě a následné péči

Upřednostníme projekty s celorepublikovým nebo širším regionálním přesahem a edukační projekty, které využívají moderní a inovační přístupy (digitální komunikace, interaktivní tréninkové programy, atd.).

 

Tato podpora musí vždy v konečném důsledku pomáhat pacientům a/nebo zlepšovat zdraví veřejnosti. Granty/dary nelze poskytovat se záměrem propagace produktů ani služeb společnosti Roche, a to na straně společnosti Roche ani na straně příjemce. Granty/dary nelze použít k podpoře obchodního cíle.

Hlavními zásadami, které společnost Roche uplatňuje při poskytování všech grantů a darů, jsou bezúhonnost, nezávislost a transparentnost.

Společnost Roche přijala závazek transparentnosti svých vztahů s oborníky ve zdravotnictví a poskytovateli zdravotních služeb na celém světě vyplývající z Etických kodexů EFPIA a AIFP. Od 1. ledna 2015 je zavázána zveřejňovat informace o platbách, které provádí ve prospěch odborníků ve zdravotnictví a poskytovatelů zdravotních služeb podle požadavků Etického kodexu AIFP.

Příslušné zprávy budou každoročně zveřejněny na centrální platformě AIFP zřízené za tímto účelem nebo na veřejně přístupných stránkách společnosti Roche. Tyto informace budou zveřejněny po dobu nejméně 3 let. Podrobnosti o transparentním zveřejňování společností Roche jsou k dispozici na http://www.aifp.cz/cs/eticke-jednani/transparentni-spoluprace/
 a http://www.roche.cz/home/transparentni-spoluprace.html.

Společnost Roche ještě před zveřejněním poskytne lékařům a poskytovatelům zdravotní péče informace o příslušných platbách, které jim poskytla.

 

Společnost Roche může poskytovat granty/dary pouze vhodným příjemcům splňujícím následující kritéria:

 • Bezúhonnost a důvěryhodnost (např. potvrzení o bezúhonnosti)
 • Vhodnost (např. schopnost realizace činnosti v rozsahu potřebném pro podporu)
 • Kvalita (např. doklad o kvalitě předchozích činností bez ohledu na to, zda je podpořila společnost Roche)
 • Velikost a organizační struktura příjemce (aby se předešlo osobnímu prospěchu fyzických osob).

Fyzická osoba nemůže být příjemcem podpory. Fyzické osoby organizované ve formě právnických osob ale mohou být vhodnými příjemci.

 

Způsob požadování grantu/daru

 1. Máte-li zájem o grant/dar, vyplňte tento formulář žádosti.
  Zde naleznete další potřebné dokumenty:
  Formulář rozpočtu
  Kritéria pro posuzování žadatelů o grant pro medicínské účely.

  Vítáme grantové žádosti v anglickém jazyce v PDF/Word verzi, ačkoliv tento požadavek není podmínkou.

 2. Součástí žádosti musí být detailní informace o příjemci i o projektu nebo činnosti, která je předmětem žádosti o grant/dar.
  Ke zpracování žádosti mohou být vyžadovány dodatečné dokumenty:
      a. Příslušné podklady (podrobný rozpočet, program konference, pozvánka apod.)
      b. Výpis z obchodního rejstříku, stanovy nebo zakladatelská dokumentace žadatele
      c. Poslední výroční zpráva (pokud již nebyla poskytnuta)
      d. Zpráva o projektu včetně popisu použití projektu v případě, že společnost Roche již poskytla granty/dary v předchozím období.

 3. Vyplněná žádost musí být opatřena podpisem a oficiálním razítkem organizace.

 4. Scan vyplněné a podepsané žádosti zašlete na e-mail:
  [email protected] nebo [email protected]

  Grantová žádost může být odeslána také bez razítka a podpisu žadatele. Scan s originálním podpisem může být doručen po jednání grantové komise, nejpozději však před přípravou finální smlouvy.

  Nezapomeňte si zkontrolovat, že jsou vyplněny veškeré požadované údaje. Žádost jinak nemůže být zpracována.
  Upozornění: podání žádosti nezakládá právo na získání grantu/daru.

 5. Žádost vyhodnotí zhruba do 14 dnů grantová komise společnosti Roche. Společnost Roche si může kdykoliv během hodnocení vyžádat dodatečné informace nebo podrobnější žádost.

 6. Společnost Roche následně seznámí žadatele o výsledku hodnocení, a to prostřednictvím emailu.