Právní ustanovení

 

Tento text obsahuje všeobecné informace týkající se právního charakteru stránek www.roche.cz společnosti ROCHE s. r. o. (dále jen „Společnost") a zejména úpravu práv a povinností třetích osob vůči Společnosti při přístupu na stránky www.roche.cz a používání informací zde obsažených. Prosíme, čtěte tyto informace se zvýšenou pozorností.

  1. Společnost nabízí výrobky a služby k diagnostikování, prevenci a léčení nemocí. Léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis podléhají omezením, pokud jde o distribuci, výdej a propagaci. Nic co je zde uvedeno nesmí být považováno jako podávání rad, návodů nebo doporučení a na nic co je obsahem této stránky nemá být pohlíženo jako základ pro jakékoliv rozhodnutí nebo činnost. Je velmi důležité spoléhat na odbornou pomoc a rady lékařů a dalších odborníků ve zdravotnictví v souvislosti s péčí o zdraví, a to v závislosti na konkrétní situaci. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za správnost a úplnost nebo za užití nebo využití informací, které jsou na této stránce. Společnost nenese žádnou odpovědnost za pravidelné uveřejňování nových informací nebo uvádění informací zde uvedených do souladu se skutečností v čase.
  2. Jakýmkoliv nepovoleným zásahem do stránek www.roche.cz nebo nepovoleným užitím jejich jednotlivých složek může dojít k porušení autorských či autorským právům příbuzných práv třetích osob nebo Společnosti. Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu autora či osoby, které svědčí právo na udělení souhlasu s užitím díla, stejně jako neoprávněné zásahy do autorského díla včetně neoprávněného rozmnožování a ukládání do paměťových a elektronických médií, jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině.
  3. Společnost je držitelem registrovaných ochranných známek, patentů či dalších oprávnění v oblasti průmyslových práv nebo jiných práv k nehmotným statkům, které jsou prezentovány na těchto stránkách. Jejich nepovolené užití, zásah do jejich textu či grafického vyobrazení či jiné neoprávněné nakládání s nimi včetně jejich napodobení, může vést k porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže či v oblasti práv k nehmotným statkům.
  4. Údaje na stránkách www.roche.cz mají pouze informační charakter a Společnost umisťuje na tyto stránky nejaktuálnější informace. Přesto upozorňujeme návštěvníky těchto stránek, že z technických důvodů nemusí být v daném okamžiku dokončena poslední aktualizace informací.