Lék Herceptin společnosti Roche podávaný podkožní injekcí nabízí v porovnání se standardní intravenózní infuzí větší pohodlí a snižuje celkové výdaje na zdravotní péči

Subkutánní podání Herceptinu je méně invazivní a trvá přibližně 5 minut, zatímco současná schválená intravenózní aplikace trvá 30 - 90 minut..

Společnost Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) oznámila výsledky fáze III studie HannaH u žen s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu, která poprvé ukázala, že nový způsob podání Herceptinu® (trastuzumab) subkutánní injekcí přináší srovnatelnou účinnost (založenou na kompletní patologické odpovědi; kompletní zničení nádorových buněk v prsu) jako současný intravenózní  způsob podání. Herceptin v subkutánním podání může pacientům oproti tradičnímu intravenóznímu podání poskytnout větší pohodlí, protože je méně invazivní a jeho podání je rychlejší (5 minut v porovnání s 30 – 90 minutami).  Studie HannaH dále prokázala, že při subkutánním podání Herceptinu je průměrná koncentrace látky v krvi srovnatelná s intravenózním podáním. Celkový profil bezpečnosti v obou ramenech studie HannaH byl shodný s léčbou Herceptinem a standardní chemoterapií.  Výsledky byly prezentovány na 8. Evropské konferenci o karcinomu prsu (EBCC-8) ve Vídni (Abstrakt # 1BA).

"Herceptin v subkutánním podání představuje alternativu k intravenózní aplikaci a je důležitou léčebnou možností pro pacientky s HER2 pozitivním karcinomem prsu," řekl Hal Barron, ředitel oddělení vývoje léků společnosti Roche. "Vzhledem k tomu, že je méně invazivní a podání trvá 5, nikoliv 30-90 minut, je subkutánní podání Herceptinu pro pacienty pohodlnější a může v porovnání s intravenózní aplikací snížit náklady na zdravotní péči."

Subkutánní podání je méně invazivní proces než intravenózní infuze a pacienti mohou strávit méně času v nemocnici. To je důležité především v léčbě časného karcinomu prsu, kdy je Herceptin podáván obvykle po dobu jednoho roku. Při subkutánním podání je Herceptin podáván injekcí pod kůži ve fixní dávce 600 mg. Na rozdíl od intravenózního podání nevyžaduje nasycovací dávku a její upravení podle váhy. Používána je vždy stejná dávka bez ohledu na váhu pacienta. 

Na základě dat ze studie Hannah předložila společnost Roche Evropské lékové agentuře (EMA) žádost o rozšíření indikace Herceptinu v subkutánním podání na další linie léčby HER2 pozitivního karcinomu prsu. 

Primární cíle farmakokinetiky a účinnosti splnily předem daná kritéria. Koncentrace léku v krvi měřena těsně před operací byla při nejmenším stejně vysoká u subkutánního i intravenózního podání (69,0 a 51,8 µg/ml, v tomto pořadí). To je důležité s ohledem na prokázání srovnatelné účinnosti. Navíc se účinnost u pacientů v rameni subkutánního podání pohybovala ve stejném rozmezí jako u pacientů, kterým byl Herceptin podáván intravenózně (45,4% a 40,7%, v tomto pořadí).

V obou ramenech byly nežádoucí účinky všech stupňů a vážné nežádoucí účinky srovnatelné. V obou ramenech byly nejčastějšími nežádoucími účinky (více než 25%) alopecie, nausea, neutropenie, průjem, astenie a únava.  Více vážných nežádoucích účinků bylo hlášeno v rameni subkutánního podání. Pro tento jev ale nebylo nalezeno žádné klinické vysvětlení.

O subkutánním podání

Subkutánní podání je nový, pohodlnější způsob podávání Herceptinu, která používá technologii Enhanze™ vyrobenou Halozyme Therapeutics, Inc., jež obsahuje novou pomocnou látku (která je nositelem aktivních složek léku) rHuPH20. rHuPH20 (rekombinantní lidská hyaluronidáza) reverzibilně rozkládá hyaluronan, gelovou substanci tvořící bariéru mezi buňkami v tkáni pod kůží. Usnadňuje tak distribuci podávané dávky do rozsáhlejších oblastí a umožňuje bezbolestné podkožní podání většího objemu Herceptinu (fixní dávka 600 mg (5ml)).

O studii HannaH

HannaH je randomizovaná, otevřená, mezinárodní, multicentrická studie fáze III. Bylo v ní registrováno celkem 596 pacientek s operovatelným nebo lokálně pokročilým časným karcinomem prsu. Studie zkoumala účinnost, farmakokinetiku a bezpečnost subkutánního podání Herceptinu (v předpřipraveném zařízení) a intravenózního podání v neoadjuvantní-adjuvantní léčbě (v podání před operací a po ní) u žen s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu. V obou ramenech byla délka léčby jeden rok.

Primární cíle byly:

  • Farmakokinetika (PK).
  • Kompletní patologická odpověď (pCR).

Hlavní sekundární cíle byly:                

  • Bezpečnost a snášenlivost
  • Kompletní patologická odpověď v prsu a uzlinách (tpCR).
  • Přežití bez události (EFS) a celkové přežití (OS).

Pacientům v rameni Herceptinu SC bylo podáno:

  • 600 mg (fixní dávka) Herceptinu plus 8 cyklů chemoterapie před operací.
  • 10 cyklů Herceptinu v subkutánním podání po operaci.

Pacientům v rameni Herceptinu IV bylo podáno:

  • První dávka 8 mg/kg Herceptinu v intravenózním podání následovaná 6 mg/kg udržovací dávky v kombinaci s chemoterapií celkem v 8 cyklech před operací jako u standardního režimu v intravenózním podání.
  • 10 cyklů samotného Herceptinu v intravenózním podání po operaci.

Nežádoucí účinky ve studii byly shodné se známým profilem bezpečnosti Herceptinu. Nebyly pozorovány žádné nové problémy v otázce bezpečnosti. Celkově byla incidence nejčastějších nežádoucích účinků (více než 10% v každém rameni) srovnatelná. Vážné nežádoucí účinky (vyšší než 3. stupeň) se vyskytly v podobné incidenci v obou ramenech (52% u intravenózního podání a 51,9% u subkutánního podání). Nežádoucí kardiální účinky byly podobné v obou ramenech: 12,1% vs. 11,4% u IV a SC, v tomto pořadí. U 11% pacientů, kterým byl lék podáván subkutánně, došlo k reakci v místě vpichu (nejčastěji bolest), která byla u 95% pacientů mírná.

Klinické výzkumy subkutánního podání

V současné době probíhají další dvě studie Herceptinu v subkutánním podání. PrefHer je randomizovaná, multicentrická, mezinárodní studie hodnotící preference pacientů a spokojenost zdravotníků se subkutánní administrací Herceptinu v adjuvantní léčbě pacientek s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu.  PrefHer je studie dvou skupin (celkem zahrnuje 400 pacientů) a srovnává Herceptin v subkutánním podání pomocí injekce nebo předpřipraveného zařízení s intravenózním podáním.   Předpřipravené injekční zařízení je důležitým pokrokem, protože by mohlo pacientům umožnit domácí administraci Herceptinu.  Data jsou očekávána v roce 2013.

SafeHer je dvouskupinová, mezinárodní, otevřená studie hodnotící bezpečnost asistované a domácí subkutánní administrace Herceptinu v adjuvantní léčbě pacientů s operovatelným časným HER2 pozitivním karcinomem prsu.  Studie umožňuje použití injekce i předpřipraveného injekčního zařízení s možností domácí aplikace.

Roche také zkoumá možnost podání MabThery (rituximab) subkutánní injekcí u pacientů s nehodgkinskými lymfomy a chronickou lymfocytickou leukémií.  MabThera v subkutánním podání není v současné době licencována nebo schválena na žádném z trhů. Roche očekává registraci v EU na konci roku 2012.

O karcinomu prsu

Karcinom prsu je celosvětově nejrozšířenějším druhem karcinomu u žen.1 Každým rokem je diagnostikováno asi 1,4 milionu nových případů a přibližně 450 000 žen ročně na tuto nemoc zemře.1 U HER2 pozitivního karcinomu prsu je na povrchu nádorových buněk přítomno zvýšené množství receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (HER2). To je známé jako "HER2 pozitivita" a týká se přibližně 15 - 20% žen s karcinomem prsu.2 HER2 pozitivní karcinom  je velmi agresivní forma rakoviny.3 

O Herceptinu

Herceptin je monoklonální protilátka navržená k blokaci funkce HER2, proteinu produkovaného specifickým genem, který potenciálně může způsobovat rakovinu. Mechanismus působení Herceptinu je unikátní v tom, že potlačuje HER2 a aktivuje imunitní systém, aby se zaměřil na tumor a zničil ho. Herceptin prokázal vynikajicí účinnost v léčbě HER2 pozitivního časného i pokročilého (metastatického) karcinomu prsu. Podávaný jako monoterapie i v kombinaci se standardní chemoterapií Herceptin dokázal, že zlepšuje míru odpovědi, přežívání bez nemoci a celkové přežívání, zatímco zachovává kvalitu života. Ve Spojených státech Herceptin prodává Genentech, v Japonsku Chugai a mezinárodně Roche. Od roku 1998 byl Herceptin použit k léčbě téměř jednoho milionu pacientů s HER2 pozitivním karcinomem prsu na celém světě.

O společnosti Roche

Společnost Roche sídlí ve švýcarské Basileji a je jedním z předních koncernů farmaceutického a diagnostického průmyslu se zaměřením na výzkum. Je světovou jedničkou v oblasti biotechnologií a vyvíjí klinicky úzce specializovaná léčiva určená k léčbě onkologických onemocnění, dále antivirotika, protizánětlivé léky, léky určené pro choroby metabolismu a centrální nervové soustavy. Společnost Roche je také celosvětově nejvýznamnějším dodavatelem testů in vitro diagnostiky a testů nádorových onemocnění založených na tkáňové diagnostice. Dále nese významné zásluhy na průkopnických objevech v léčbě diabetu. Strategickým cílem personalizovaných léčebných postupů společnosti Roche je vývoj léků a diagnostických metod, které přispívají k podstatnému zlepšení zdraví a kvality života pacientů a zvyšují jejich šanci na přežití. V roce 2011 měla společnost Roche více než 80 000 zaměstnanců na celém světě a do výzkumu a vývoje investovala přes 8 miliard švýcarských franků.  Koncern dosáhl obratu ve výši 42,5 miliard švýcarských franků. Skupina Roche je výhradním vlastníkem americké společnosti Genentech. V japonské společnosti Chugai Pharmaceutical vlastní společnost Roche majoritní podíl. Další informace naleznete na adrese: www.roche.com.

Všechny obchodní značky zmiňované v této zprávě jsou chráněny zákonem.

Další informace

Roche v onkologii: www.roche.com/de/media/media_backgrounder/media_oncology.htm

Roche Group Media Relations

Phone: +41 61 688 8888 / e-mail: basel.mediaoffice@roche.com
- Alexander Klauser (Head)
- Silvia Dobry
- Daniel Grotzky
- Claudia Schmitt

Literatura

1) Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC Cancer Base No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2010. Dostupné na: http://globocan.iarc.fr.

2) Wolff A.C et al. American Society of Clinical Oncology/ College of American Pathologists Guideline Recommendations for Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Testing in Breast Cancer. Arch Pathol Lab Med—Vol 131, January 2007.

3) Slamon D et al. Adjuvant Trastuzumab in HER2-Positive Breast Cancer. N Engl J Med 2011; 365:1273-83.